DE CUONG ON TAP HK II TOAN 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về DE CUONG ON TAP HK II TOAN 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PT cấp II-III Đăk Ơ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II
Tổ Toán Môn: Toán 8 – Năm học:2011-2012

A. LÍ THUYẾT:
I. Đại số:
1: nào là hai phương trình tương đương ? cho ví dụ.
Câu 2: Nêu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn ? cho ví dụ.
Câu 3: Nêu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Câu 4: Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Câu 5: nào là hai bất phương trình tương đương ? cho ví dụ.
Câu 6: Nêu định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn ? cho ví dụ.
II. Hình học:
Câu 7: Phát biểu định lí Ta-lét, vẽ hình, ghi GT-KL của định lí.
Câu 8: Phát biểu định lí Ta-lét đảo, vẽ hình, ghi GT-KL của định lí.
Câu 9: Phát biểu hệ quả của định lí Ta-lét, vẽ hình, ghi GT-KL của định lí.
Câu 10: Phát biểu định lí về tính chất đường phân giác của tam giác, vẽ hình, ghi GT-KL của định lí.
Câu 11: Phát biểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng, vẽ hình.
Câu 12: Phát biểu định lí về hai tam giác đồng dạng, vẽ hình, ghi GT-KL của định lí.
Câu 13: Phát biểu định lí về trường hợp đồng dạng thứ nhất, vẽ hình, ghi GT-KL của định lí.
Câu 14: Phát biểu định lí về trường hợp đồng dạng thứ hai, vẽ hình, ghi GT-KL của định lí.
Câu 15: Phát biểu định lí về trường hợp đồng dạng thứ ba, vẽ hình, ghi GT-KL của định lí.
Câu 16: Phát biểu định lí về trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông, vẽ hình, ghi GT- KL của định lí.
B. BÀI TẬP:
I. Phần đại số:
1. Giải các phương trình sau:
a) 3x – 2 = 2x – 3 b) 5 – (x – 6) = 4(3 – 2x)
c) d)
2. Giải các phương trình sau:
a) x(2x – 9) = 3x(x – 5) b) 3x – 15 = 2x(x – 5)
c) (x2 – 2x + 1) – 4 = 0 d) (2x + 7)(x – 5)(5x + 1) = 0
3. Giải các phương trình sau:
a) b)
c) d)
4. Một người đi xe xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15km/h. lúc về, người đó chỉ đi với vận tốc trung bình 12km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 24 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
5. Năm nay, tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Em tính rằng 12 năm nữa thì tuổi anh chỉ còn gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi ?.
6. Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu.
7. Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược dòng từ bến B về bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết rằng vận tốc của dòng nước là 2km/h.
8. a) Cho a < b, chứng minh: 3a + 1 < 3b + 1
b) So sánh a và b nếu: -2a + 3 -2b + 3
9. Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) -3x > – 4x + 2 b) 2x – 3 < 0
c) 5 – 2x 0 d)
10. Giải các phương trình sau:
a) b)
11. Tìm x sao cho:
a) Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5
b) Giá trị của biểu thức 2 – 5x nhỏ hơn giá trị của biểu thức 3(2 – x)
II. Phần hình học:
1. Tính độ dài x trong các hình sau:
M
A D
6,5 4 4 5

Hỏi và đáp