ĐỀ CƯƠNG NĂM 2011 – 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐỀ CƯƠNG NĂM 2011 – 2012, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN 8 – KỲ I
NĂM HỌC: 2011& 2012

Họ và tên học sinh: …………………………………………………………………………………… Lớp: 8A…

A. Trắc nghiệm đại số:
I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: x2 (5×3 – x – ) bằng:
A. 5×5 – x – B. 5×5 – x3 – x C. 5×5 – x3 D. 5×5 + x3 – x
Câu 2: Tích -x.(2×3 – 4x – 6) bằng:
A. x4 – 4x + 6 B. – x4 – 4×2 – 6x C. x4 + 2x + 3x D. – x4 + 2×2 + 3x
Câu 3. Tích (x – 3y)(x + 3y) bằng:
A. x2 – 3y2 B. x2 + 3y2 C. x2 – 9y2 D. (x – 3y)2
Câu 4: Tích (x – 2y)(x + 2y) bằng:
A. x2 – 4y2 B. (x – 2y)2 C. x2 – 2y2 D. (x + 2y)2
Câu 5: Tích (x + 2)(x2 – 2x + 4) bằng:
A. x3 + 8 B. x3 – 8 C. (x + 2)3 D. (x – 2)3
Câu 6: Tính (x + 2y)2 bằng:
A. x2 + 2xy + 4y2 B. x2 + 4y2 C. x2 + 4xy + 4y2 D. x2 + 4xy + 2y2
Câu 7. Tích (x ( 1)(x2 + x + 1) bằng:
A. (x + 1)3 B. x3 – 1 C. x3 + 1 D. (x – 1)3
Câu 8. Tính (5 ( 2x)2 bằng:
A. 25 ( 20x + 4×2 B. 25 – 10x + 4×2 C. 25 + 4×2 D. 25 – 4×2
Câu 9. Khẳng định nào đúng?
A. (2x – 1)2 = (1 – 2x)2 B. (x – 1)3 = (1 – x)3 C. x2 – 1 = 1 – x2 D. (x – 3)2 = x2 – 3x + 9
Câu 10. Biết 2×2 – 6x = 0 , giá trị của x là:
A. 0 B. 0; 3 C. 3 D. 0 ; ( 3
Câu 11. Biểu thức x3 – 3×2 + 3x – 1 tại x = (1 có giá trị là:
A. 0 B. 8 C. – 8 D. ( 2
Câu 12. Tính – 15x2y2 : (( 3xy2) bằng:
A. – 45x3y4 B. – 5x C. – 5x D. 5x
Câu 13. Tính (x3 ( 1) : (x2 + x + 1) bằng
A. x – 1 B. x + 1 C. x2 + 1 D. (x + 1)2
Câu 14. Đa thức nào sau đây có các hạng tử không chia hết cho đơn thức 5xy:
A. 10xy2 – 11x2y B. 5x2y3 + 4x3y3 C. 10×2+ 20y5 D. x4y3 + 3x2y2

Câu 15. Giá trị của biểu thức x2 – 2x + 1 tại x = 11 bằng:
A. 20 B. 10 C. 11 D. 102
Câu 16. Đơn thức thích hợp vào chổ trống (…) lần lượt là là x2 + 6xy + …… = (…… + 3y)2 A. 3y; x B. 9y2 ; x C. 9y ; x D. y2 ; x
Câu 17: Điền vào chỗ (…) để được khẳng định đúng
a) x2 + 6x + 9 = ( …. + 3)2 tại x = -3 có giá trị bằng …..
b) x3 – 3×2 + 3x – 1 = (x – … )3 tại x = -1 có giá trị bằng …..
Câu 18: Biết 3×2 – 6x = 0 , giá trị của x là:
A. 0 B. 0 ; 3 C. 0 ; ( 3 D. 3
Câu 19: Biểu thức x2 – 2x + 1 tại x = (1 có giá trị là:
A. 0 B. 2 C. 4 D. – 4
Câu 20: Biểu thức x3 – 3×2 + 3x – 1 tại x = (1 có giá trị là:
A. 0 B. 8 C. – 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.