ĐỀ CƯƠNG KÌ 1 TOÁN 9 NĂM 2017 – 2018 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ CƯƠNG KÌ 1 TOÁN 9 NĂM 2017 – 2018, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ I – TOÁN 9
NĂM HỌC 2017 – 2018
Dạng 1: Tìm điều kiện xác định.
Bài 1: Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau đây xác định:
1) 2) 3) 4)
5) 6) 7) 8)
Bài 2: Tìm x để các biều thức sau có nghĩa :
12) 3) 4
5) 6) 7) 8)
Bài 3: Tìm x để các biểu thức sau có nghĩa.( Tìm ĐKXĐ của các biểu thức sau ):
Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức:
Bài 1: Tính
a ) b)
c ) d )
e ) f )
Bài 2 : Tính
a) b)
c) d)
e) f)
Bài 3: Tính
a ) b )
c) d )
e ) f )
Bài 4: Rút gọn biểu thức
1) 2) 3)
4) 5) 6)
7) 8) 9)
10) 11) 12)
13) 14)
15) 16)
17) 18)
19) 20)

Dạng 3: Giải phương trình.

Bài1: Giải phương trình :
a. b.
c. d.
Bài 2 : Giải phương trình
a) b)
c)

Dạng 4: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 1 : Cho biểu thức A =
a. Tìm x để A có nghĩa
b. Rút gọn A
c. Tính A với x =
Bài 2: Cho biểu thức A =
a) Rút gọn biểu thức A
b) Tính giá trị A biết a = 4 +2
c) Tìm a để A < 0 .
Bài 3: Cho biểu thức C =
a. Rút gọn C
b. Tìm giá trị của a để B >0
c. Tìm giá trị của a để B = -1
Bài 4: Cho biểu thức D =
a. Rút gọn D
b. Tìm x để D < 1
c. Tìm giá trị nguyên của x để D ( Z
Bài 5: Cho biểu thức : P =
a) Rút gọn P
b) Tính giá trị của P biết x =
c) Tìm giá trị của x thỏa mãn : P
Bài 6 : Cho biểu thức : P=
a. Tìm giá trị của x để P xác định
b. Rút gọn P
c. Tìm x sao cho P>1
Bài 7 : Cho biểu thức : C
a. Tìm giá trị của x để C xác định
b. Rút gọn C
c. Tìm x sao cho C

Hỏi và đáp