ĐỀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÌNH 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÌNH 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 9
PHẦN II HÌNH HỌC

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

1. Cho ∆ABC vuông tại A, AH là đường cao (h.1). Khi đó độ dài AH bằng
A. 6,5.
B. 6.
C. 5.
D. 4,5.

2.Trong hình 1, độ dài cạnh AC bằng
A. 13.
B. .
C. .
D. .

3. Trong hình 1, độ dài cạnh AB bằng
A. 13.
B. .
C. .
D. .

4. Trong hình 1, diện tích tam giác ABC bằng
A. 78.
B. 21.
C. 42.
D. 39.

5. Trong hình 2, sinC bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

6. Trong hình 2, cosC bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

7.Trong hình 2, tgC bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

8.Cho tam giác MNP vuông tại M có MH là đường cao, cạnh MN = , . Kết luận nào sau đây là đúng ?
A.Độ dài đoạn thẳng MP = .
B.Độ dài đoạn thẳng MP = .

C.Số đo góc MNP bằng 600.
D.Số đo góc MNH bằng 300.

9.Trong tam giác ABC vuông tại A có AC = 3; AB = 4. Khi đó tgB bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

10.Trong tam giác ABC vuông tại A có AC = 3; AB = 4. Khi đó sinB bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

11.Trong tam giác ABC vuông tại A có AC = 3; AB = 4. Khi đó cosB bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

12.Trong tam giác ABC vuông tại A có AC = 3a; AB = , cotgB bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

13.Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Biết NH = 5 cm, HP = 9 cm. Độ dài MH bằng
A. .
B. 7.
C. 4,5.
D. 4.

14.Trên hình 3, ta có
A. .
B. .
C. .
D. .

15.Trên hình 4, có
A. .
B. .
C. .
D. cả A, B, C đều sai.

16.Trên hình 5, ta có
A. .
B. .
C. .
D.kết quả khác.

17.Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?
A. Nếu AH2 = BH.CH thì tam giác ABC vuông tại A.

B. Nếu AB2 = BH.BC thì tam giác ABC vuông tại A.

C. Nếu AH.BC = AB.AC thì tam giác ABC vuông tại A.

D. Nếu thì tam giác ABC vuông tại A.

18.Cho . Khẳng định nào sau đây là sai ?
A. .
B. .
C. .
D. .

19.Giá trị của biểu thức bằng
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 0.

20.Cho , khi đó sin bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

21.Thu gọn biểu thức bằng
A. 1.
B. .
C. .
D. 2.

22. Hãy ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được khẳng định đúng.
A
B

1.Trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng
A.tích của hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền.

2.Trong một tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng
B.tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng.

3.Trong một tam giác vuông, tích hai cạnh góc vuông bằng
C.bình pương cạnh huyền.

4.Trong một tam giác vuông, nghịch đảo của bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng
D.tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền.

5.Trong một tam giác vuông, tổng bình phương hai cạnh góc vuông bằng
E.tổng các nghịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.