Đề 3+ ĐA KT phần tập hợp lớp 6-HSTB – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề 3+ ĐA KT phần tập hợp lớp 6-HSTB, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA PHẦN TẬP HỢP (ĐỀ 3) Điểm
Thời gian làm bài 60 phút
Họ và tên: ………………………………..

Bài 1: (2đ) Cho các tập hợp :
A = 1; 2; 3; 4; 5; 6
B = 1; 3; 5; 7; 9
a) Viết tập hợp C các phần tử thuộc A và không thuộc B.
b) Viết tập hợp D các phần tử thuộc B và không thuộc A.
c) Viết tập hợp E các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.
d) Viết tập hợp F các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B.
Bài 2: (1,5đ) Cho tập hợp A = 1; 2; a; b
a) Viết các tập hợp con của A có một phần tử.
b) Viết các tập hợp con của A có hai phần tử.
c) Tập hợp B = a; b; c có phải là một tập hợp con của A không?
Bài 3: (2đ) Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử ?
a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x : 4 = 2
Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 2 < 6
Tập hợp C các số tự nhiên x mà 7 – x = 8
Tập hợp D các số tự nhiên x mà x + 0 = x
Bài 4: (2đ) Tìm số tự nhiên x, biết rằng:
a) 124 + (118 – x) = 217 b) 814 – (x – 305) = 712
c) x – 32 : 16 = 48 d) (x – 32) : 16 = 48
Bài 5: (1đ)
a) Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số?
b) Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số?
Bài 6: (1,5đ) Cha mua cho em một quyển sổ tay dày 256 trang. Để tiện theo dõi em đánh số trang từ 1 đến 256. Hỏi em đã phải viết bao nhiêu chữ số để đánh hết cuốn sổ tay?
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ 3
Bài 1: (2đ)
a) C = 2; 4; 6
b) D = 7; 9
c) E = 1; 3; 5
d) F = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9

Bài 2: (1,5đ)
a) Các tập hợp con của A có một phần tử là : 1 ; 2 ; a ; b
b) Các tập hợp con của A có hai phần tử là : 1; 2 ; 1; a ; 1; b ; 2; a ; a; b ; 2; b
c) Tập hợp B không là con của A vì : c B nhưng không thuộc A.

Bài 3: (2đ)
Tập hợp A = 8, có 1 phần tử
Tập hợp B = 0; 1; 2; 3, có 4 phần tử
Tập hợp C = có 0 phần tử
Tập hợp D = N , có vô số phần tử

Bài 4: (2đ) Tìm số tự nhiên x, biết rằng:
a) 124 + (118 – x) = 217 ……=>….. x = 25
b) 814 – (x – 305) = 712 ……=>……x = 407
c) x – 32 : 16 = 48 ….=>…….x = 50
d) (x – 32) : 16 = 48……..=>…….x = 800
Bài 5: (1đ)
a) Có các số tự nhiên có bốn chữ số là : 1000 ->9999 :
Vậy có : + 1 = 9000 số
b) Có các số tự nhiên chẵn có ba chữ số là : 100 -> 998 .
Vậy có : + 1 = 450 số.

Bài 6: (1,5đ)
– Từ trang 1 đến trang 9, viết 9 chữ số.
– Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang, viết 90 . 2 = 180 chữ số.
– Từ trang 100 đến trang 256 có (256 – 100) + 1 = 157 trang, cần viết 157.3 = 471 chữ số.
Vậy em cần viết : 9 + 180 + 471 = 660 chữ số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.