Đề 3+ ĐA KT phần các phép tính trong N – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề 3+ ĐA KT phần các phép tính trong N, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA PHẦN CÁC PHÉP TÍNH TRONG N (ĐỀ 3)
Thời gian làm bài 60 phút
Họ và tên: ………………………………..

Bài 1: (1,5đ) Tính nhanh:
38 .2002
84. 50
15 . 16 .125

Bài 2: (2đ) Tính nhanh:
36 . 19 + 36 .81
13 . 57 + 87 . 57
39 .47 – 39 .17
12.53 + 53.172 – 53 .84
Bài 3: (1đ) Tính nhẩm:
169 : 13
660 : 15
Bài 4: (1đ) Viết các tích sau đây dưới dạng một luỹ thừa của một số:
a/ A = 82.324
b/ B = 273.94.243
Bài 5: (2đ) Tìm số tự nhiên x, biết:
(7 .x – 15 ) : 3 = 2
12.( x +37) = 504
88 – 3.(7 + x) = 64
131 . x – 941 = 27 . 23
Bài 6: (1,5đ) Thực hiện các phép tính:
132 – [116 – (132 – 128)2]
16 : 400 : [200 – ( 37 + 46 . 3)]
[184 : (96 – 124 : 31) – 2] . 3651
Bài 7: (1đ) Tính tổng của:
a/ Tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số.
b/ Tất cả các số lẻ có 3 chữ số.

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN ĐỀ 3 (mỗi câu 1 điểm)
Bài 1: Tính nhanh:
38 .2002
= 38 . ( 2000 + 2)
= 38 . 2000 + 38 .2
= 76000 + 76
= 76076
84. 50
= ( 84 : 2) . ( 50 . 2)
= 42 . 100
= 4200
15 . 16 .125
= 15 .( 2 . 8) .125
= (15.2) . ( 8 . 125)
= 30 . 1000
= 30000
Bài 2: Tính nhanh:
36 . 19 + 36 .81
= 36 ( 19 + 81)
= 36 . 100
= 3600
13 . 57 + 87 . 57
= 57 ( 13 + 87)
= 57 . 100
= 5700
39 .47 – 39 .17
= 39 (47 – 17)
= 39 . 30
= 1170
12.53 + 53.172 – 53 .84
= 53( 12 + 172 – 84)
= 53 . 100
= 5300
Bài 3: Tính nhẩm:
169 : 13
= (130 + 39) : 13
= 130 : 13 + 39 : 13
= 10 + 3
= 13
660 : 15
= (600 + 60) : 15
= 600 : 15 + 60 : 15
= 40 + 4
= 44
Bài 4: Viết các tích sau đây dưới dạng luỹ thừa của một số:
a/ A = 82.324 = 26.220 = 226. hoặc A = 413
b/ B = 273.94.243 = 322
Bài 5: Tìm số tự nhiên x, biết:
(7 .x – 15 ) : 3 = 2
7.x – 15 = 6
7.x = 21
x = 3
12.( x +37) = 504
x + 37 = 42
x = 5
88 – 3.(7 + x) = 64
3 .(7 + x) = 24
7 + x = 8
x = 1
131 . x – 941 = 27 . 23
131 . x = 1965
x = 15
Bài 6: thực hiện các phép tính:
132 – [116 – (132 – 128)2]
= 132 – [ 116 – 16]
= 132 – 100
= 32
16 : 400 : [200 – ( 37 + 46 . 3)]
= 16 : 400 : [200 – 175]
= 16 : 16
= 1
[184 : (96 – 124 : 31) – 2] . 3651
= [ 184 : 92 – 2] . 3651
= 0 . 3651
= 0
Bài 7: Tính tổng của:
a/ Tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số.
S1 = 100 + 101 + .. . + 998 + 999
Tổng trên có (999 – 100) + 1 = 900 số hạng. Do đó
S1= (100+999).900: 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.