DE 2 KIEM TRA 1 TIET SH 6 TIET 39 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về DE 2 KIEM TRA 1 TIET SH 6 TIET 39, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hải Tân BÀI KIỂM TRA
Lớp 6… Thời gian: 45 phút
Họ và tên:……………………………………………Ngày kiểm tra:27/11/2011 Ngày trả bài:10/12/2011

Điểm:
Nhận xét của cô giáo:

Đề ra:
PHẦN I:( 3 ĐIỂM ). TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1: (0,25 điểm)a/ b/Số nào trong các số sau đây chia hết cho 5 và 9
A. 17
B. 55
C.90
D. 36

Câu 2: (0,5 điểm)Lấy các số từ tập hợp C ở cột A rồi điền vào các vị trí thích hợp ở cột B
Cột A
Cột B

C = nN/ 9 n 16
C có các sốnguyên tố là: …………………………..

C có các hợp số là:………………………………

Câu 3 :(0,25điểm)Tập hợp Ư(10) là :
A.
Ư(10)=1;2;5;10
B.
Ư(10)=1;10
C.
Ư(10)= 1;2;4;5;10}
D.
Ư(10)= 0;1;2;4;5;10}

Câu 5: (0,25 điểm) Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30 ?
A. 8 ; B. 5 ; C. 4 ; D. 3.
Câu 6: (0,25 điểm) Các số tự nhiên x sao cho 15: (x -1) là:
A. 2; 6;16;5 B. 2;3;6;16 C.15;6;4 D. 2;4;6;16
Câu 7: (0,25 điểm)Số các số tự nhiên x sao cho x 12 và 0 x 40 là
A. 3. B.2. C.4. D.5
Câu 8: (0,25 điểm) Cho tổng M = 63 + 72 + 333 + x.. Tìm điều kiện của số tự nhiên x để M chia hết cho 3.
A. x chia cho 3 dư 1; B. x chia cho 3 dư 2; C. x không chia hết cho 3; D.x chia hết cho 3.
Câu 8: (0,5 điểm) Kết quả phép tính 2.22 .297 – 97.8 là:
A.8600; B.2000; C.800; D.1600
Câu 9: (0,25 điểm) Số tự nhiên n mà 5n chia hết cho 10 -3n là: A. 1 ; B.2; C.3
Câu 10: (0,25 điểm) Số 0 là:
A. ước của mọi số tự nhiên; B. hợp số ; C. số nguyên tố ; D. bội của mọi số tự nhiên khác 0
PHẦN II:( 7 ĐIỂM )PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: (1,5 điểm)a/Tính nhanh: 17.75+15.17 +10.17 b/Tìm x biết: 3x+1 + 6 = 33
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….
Câu 2: (1 điểm)Thay số vào dấu * để 324* chia hết cho 9
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: (2 điểm)a)Tìm UCLN(12,30,42) b)Tìm BCNN(45,60,180)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: (2,5 điểm)
Số HS khối 6 trong một trường học khoảng 190 đến 250 học sinh. Mỗi lần xếp hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều vừa đủ không thừa một em HS nào.Tính số HS khối 6 của trường đó?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.