Đề 2 + ĐAKT tiết 18 số học 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề 2 + ĐAKT tiết 18 số học 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI Kiểm tra 1 tiết Điểm
Họ và tên: ……………………………….
A. TRẮC NGHIỆM. ( 3 Điểm )

Bài 1 (1 điểm):
Cho tập hợp A = 8; 9; 10. Điền kí hiệu thích hợp (,, hoặc = ) vào chỗ trống
a) 8 A ; b) 8; 10 A ; c) 12 A ; d) 8;9;10 A

Bài 2 (1 điểm):
Chọn câu đúng
a, a15: a3 bằng:
A. a5 B. a12 C. a18 D. a45 b, 53.5.52 bằng:
A. 55 B. 56 C. 57 D. 58 c, Cho A=1;3;5;7, B=3;5;7
A. A=B B. C. D. Cả 3 đều sai
d, Số phần tử của hợp P = 975 ; 977; 979; …. ; 1075 là :
A. 51 phần tử; B. 50 phần tử ; C. 100 phần tử; D. 101 phần tử.

Bài 3 (1 điểm): Điền dấu “ X ” vào ô thích hợp?

Câu
Đúng
Sai

a) 128 : 12 4 = 122

b) 5( 25 – 20)2 = 53

c) 53 = 15

d) 53.52 = 55

B. TỰ LUẬN ( 7 điểm )

Bài 4 (1 điểm): Cho tập hợp A = 2; 4; 6; 8.
Hãy viết tất cả các tập hợp con của tập hợp A gồm hai phần tử?

Bài 5 (2,5 điểm): Thực hiện các phép tính sau?
28 . 76 + 13 . 28 + 11. 28
4. 52 – 3. 23 + 65 : 63
c) 12:390: [500 – (125 + 35.7)]
d) [(315 + 372).3 + (372 + 315).7] : (26.13 + 74.14)
e) 12000 – (1500.2 + 1800.3 + 1800.2:3)

Bài 6 (2,5 điểm): Tìm số tự nhiên x biết :
5.(x – 3) = 15
10 + 2.x = 45: 43
(5x +1 – 61):22 = 24;
(x – 36):18 = 12
2x = 16

Bài 7 (1 điểm): Tổng của 3 số là số lớn nhất có 3 chữ số. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương là 5 dư 3. Tìm 3 số ấy biết số thứ nhất lớn hơn tổng của hai số kia là 7.
Đáp án và biểu chấm
A. TRẮC NGHIỆM. ( 3 Điểm )
Bài 1: (1 điểm). Mỗi ý đúng được 0.25 điểm.
a, . b, . c, . d, =.
Bài 2 (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0.25 điểm.
a, B. b, B c, C d, A
Bài 3 (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0.5 điểm.
Câu
Đúng
Sai

a) 128 : 12 4 = 122

x

b) 5( 25 – 20)2 = 53
x

c) 53 =15

x

d) 53.52=55
x

B. TỰ LUẬN ( 7 Điểm )
Bài 4 (1 điểm): tập hợp con của tập hợp A gồm hai phần tử là:
2; 4, 2; 6, 2; 8, 4; 6, 4; 8, 6; 8
( Viết được 3 tập hợp được 0.5 điểm)
Bài 5 (2,5 điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
a, 28 . 76 + 13 . 28 + 11. 28 = 28 . (76 + 13 + 11)
= 28 . 100 = 2800
b, 4. 52- 3. 23 + 65 : 63 = 4 . 25 – 3 . 8 + 62
= 100 – 24 + 36 = 112
c, = 4 d, = 5 e, = 2400
Bài 6 (2,5 điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
a, 5.(x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.