Đề 2+ ĐA KT phần các phép tính trong N – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề 2+ ĐA KT phần các phép tính trong N, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA PHẦN CÁC PHÉP TÍNH TRONG N (ĐỀ 2)
Thời gian làm bài 60 phút
Họ và tên: ………………………………..

Bài 1: (1,5đ) Tính nhanh:
135 + 360 + 65 + 40
463 + 318 + 137 + 22
20 + 21 + 22 +…+ 29 + 30
Bài 2: (1,5đ) Tính nhanh:
25 . 7 .10 . 4
8 . 12 . 125 .5
104 . 25

Bài 3: (2đ) Tính nhanh:
86 + 357 +14;
72 + 69 + 128
25 . 5 .4 .27 . 2
28.64 + 28 . 36
Bài 4: (1đ) Tính nhẩm:
3000 :125
7100 : 25

Bài 5: (2đ) Tìm số tự nhiên x, biết :
( x – 29) – 11 = 0
231 + ( 312 – x) = 531
491 – ( x + 83) = 336
( 517 – x) + 131 = 631
Bài 6: (1đ) Thực hiện các phép tính:
[261 – (36 – 31)3.2] – 9.1001
315 – [(60 – 41)2 – 361].4217 + 2885
Bài 7: (1đ) Tính tổng sau:
a) A = 1 + 2 + 3 + 4 + .. . + 100
b) B = 2 + 4 + 6 + 8 + .. . + 100

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN ĐỀ 2 (mỗi câu 1 điểm)
Bài 1: Tính nhanh:
135 + 360 + 65 + 40
= (135 + 65) + (360 + 40)
= 200 + 400
= 600
463 + 318 + 137 + 22
= (463 + 137) + ( 318 + 22)
= 600 + 340
= 940
20 + 21 + 22 +…+ 29 + 30
Đặt S = 20 + 21 + 22 +…+ 29 + 30
Hay S = 30 + 29 + 28 + …+ 21 + 20
=> 2S = 50 + 50 + 50 + …+ 50 + 50

11 số hạng
=> 2S = 50 . 11
2S = 550
S = 275
Bài 2: Tính nhanh:
25 . 7 .10 . 4
= ( 25.4) . ( 7 . 10)
= 100 . 70
= 7000
8 . 12 . 125 .5
= ( 8 . 125) . (12 . 5)
= 1000 . 60
= 60000
104 . 25
= (100 + 4) . 25
= 100. 25 + 4 . 25
= 2500 + 100
= 2600
Bài 3: Tính nhanh:
86 + 357 +14 = (86 + 14) + 357
= 100 + 357 = 457
72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 69
= 200 + 69 = 269
25 . 5 .4 .27 . 2 = (25.4).(5.2).27
= 100.10.27 = 27000
28.64 + 28 . 36 = 28(64 + 36)
= 28.100 = 2800
Bài 4: Tính nhẩm:
3000 :125
= (3000.8) : (125.8)
= 24000 : 1000
= 24
7100 : 25
= ( 7100.4) : ( 25 .4)
= 28400 : 100
= 284
Bài 5: Tìm số tự nhiên x, biết :
( x – 29) – 11 = 0
x – 29 = 11
x = 40
231 + ( 312 – x) = 531
312 – x = 531 – 231
312 – x = 300
x = 12
491 – ( x + 83) = 336
x + 83 = 155
x = 72
( 517 – x) + 131 = 631
517 – x = 500
x = 17
Bài 6: Thực hiện các phép tính:
[261 – (36 – 31)3.2] – 9.1001
= [261 – 250] – 9.1001
= 2 . 1001
= 2002
315 – [(60 – 41)2 – 361].4217 + 2885
= 315 – [ 361 – 361] .4217+ 2885
= 315 + 2885
= 3200
Bài 7: Tính tổng sau:
a) A = 1 + 2 + 3 + 4 + .. . + 100
Số số hạng của dãy là: (100 – 1):1 + 1 = 100
A = (100 + 1) .100 : 2 = 5050
b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.