de 110 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de 110, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài : 24346
Dung dịch nào sau đây có thể làm mất màu tím của dung dịch loãng chứa và ?
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (B)

Bài : 24345

Để hoà tan vàng (Au) người ta dùng
Chọn một đáp án dưới đây

A. dung dịch natri hiđroxit đặc, nóng.
B. dung dịch axit sunfuric đặc, nóng.
C. nước cường toan.
D. dung dịch axit nitric đặc, nóng.
Đáp án là : (C)

Bài : 24344

Polietilen được điều chế từ etilen bằng phản ứng
Chọn một đáp án dưới đây

A. trao đổi.
B. trùng hợp.
C. oxi hoá – khử.
D. trùng ngưng.
Đáp án là : (B)

Bài : 24343

Cho 8,9 gam alanin phản ứng hết với dung dịch . Khối lượng muối thu được là (Cho )
Chọn một đáp án dưới đây

A. 11,1 gam.
B. 11,2 gam.
C. 30,9 gam.
D. 31,9 gam.
Đáp án là : (A)

Bài : 24342

Phương trình hoá học nào sau đây đúng?
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (C)

Bài : 24341

Nguyên tử kim loại M có cấu hình electron là . Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, M thuộc nhóm
Chọn một đáp án dưới đây

A. IIIA
B. IVA.
C. IA
D. IIA.
Đáp án là : (A)

Bài : 24340

Cho 11,8 gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch (dư). Sau phản ứng, thể tích khí sinh ra là 6,72 lít (ở đktc). Khối lượng của trong hỗn hợp là (Cho )
Chọn một đáp án dưới đây

A. 6,4 gam.
B. 3,7 gam.
C. 9,1 gam.
D. 1,0 gam.
Đáp án là : (A)

Bài : 24339

Chất nào sau đây tan được trong dung dịch ?
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (D)

Bài : 24338

Phương trình hoá học nào sau đây không đúng?
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (B)

Bài : 24337

Ở nhiệt độ cao, có thể khử được
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (A)

Bài : 24336

Axit amino axetic không phản ứng được với
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (A)

Bài : 24335

Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (D)

Bài : 24334

Dung dịch saccarozơ không phản ứng với
Chọn một đáp án dưới đây

A. vôi sữa
B.
C. dung dịch trong , đun nóng.
D. (xúc tác axit, đun nóng).
Đáp án là : (C)

Bài : 24333

Kim loại phản ứng được với dung dịch và dung dịch là
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (A)

Bài : 24332

Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (C)

Bài : 24331
Công thức chung của các oxit kim loại nhóm IA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học là
Chọn một đáp án dưới đây

A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (A)

Bài : 24330

Thể tích dung dịch 0,1M cần dùng để kết tủa hết ion trong 100 ml dung dịch

Hỏi và đáp