Dap an de thi HSG tinh NAM DINH Mon VAT LI 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Dap an de thi HSG tinh NAM DINH Mon VAT LI 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1) a)Đặt RMC=x(() ( RCN=20-x ((). Đèn sáng bình thường nên

Điện trở của đèn là:

Cường độ dòng điện qua mạch chính là:
IĐ + IMC =

Ta có: U = UAC+UCB

Giải pt ta được: x1=16 và x2=-2(loại)

Hiệu suất của cách thắp sáng đèn là:

b) Mắc đèn theo các sơ đồ khác:

– Xét sơ đồ hình 1.2: Ta có IAB=IĐ=0,5A.

– Xét sơ đồ hình 1.3:
Ta có IAB=IĐ=0,5A.

– Xét sơ đồ hình 1.4:

– Xét sơ đồ hình 1.5: Đặt RMC=x(() ( RCN=20-x(()

Ta có UAC+UCB=UAB

Giải pt ta được x1=17,46(() và x2=-14,4 (loại)

– Xét sơ đồ hình 1.6: Ud=UAB-UĐ=9-6=3(V)(

(RMC=2,79 và RMC=17,21(()

c) Đặt RMC=x(() ( RCN=20-x(()
Ta có

Đặt RAC=y. Ta có:
RAB=1+y

Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AC là:
z

Áp dụng BĐT Côsi ta có:

Do đó:
Dấu “=” xảy ra khi

>20 (loại)
Vậy khi con chạy C ở vị trí sao cho RMC=1,03(() thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AC đạt giá trị cực đại

2) Để hiệu suất thắp sáng không nhỏ hơn 60% :
Ta có

Đặt RMC=x; RCN=y. Ta có:
.

Mặt khác:

. Vậy biến trở phải có điện trở toàn phần nhỏ nhất là 156,89

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.