Đạo hàm và các ứng dụng – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đạo hàm và các ứng dụng, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chuyãn âãö 1: ÂAÛO HAÌM BÀÒNG ÂËNH NGHÉA.
Baìi 1.Duìng âënh nghéa tênh âaûo haìm cuía :
y = f( x) = x2 – 4x + 3 taûi x0 = 1.
y = f( x) = taûi x0= -1
y = f( x) = taûi x0 = -1
y = f( x) = taûi x0= 0.
y = f( x) = taûi x0 = 8
y = f( x) = sin2x taûi x0=
y = f( x) = taûi x0= 2.
Baìi 2.Duìng âënh tênh âaûo haìm cuía
a) y = f( x) = sinx taûi x = x0
b) y = f( x) = cosx taûi x = x0
c) y = f( x) = tgx taûi x = x0 thuäüc táûp xaïc âënh.
d) y = f( x) = cotgx taûi x = x0 thuäüc táûp xaïc âënh.
Baìi 3.Cho haìm sä ú y = f( x) = .
Xaïc dënh b vaì c âãø haìm säú coï âaûo haìm taûi x = 1.
Baìi 4. Cho haìm sä ú y = f( x) = .
Xaïc dënh b vaì c âãø haìm säú coï âaûo haìm taûi x = 1.
Baìi 5. Cho haìm säú y = f( x) =
a) Chæïng minh ràòng f(x) liãn tuûc taûi x = 0.
b) Tênh âaûo haìm cuía f(x) taûi x = 0.
Baìi 6. Cho haìm säú y = f( x) = x3 coï âäö thë ( C). Viãút phæång trçnh tiãúp tuyãún våïi ( C)
a) Taûi âiãøm M0( -1; -1).
b) Taûi âiãøm coï hoaình âäü x0= 2.
c) Tiãúp tuyãún song song våïi âæåìng thàóng y = 3x + 5.
d) Tiãúp tuyãún vuäng goïc våïi âæåìng thàóng y =
e) Tiãúp tuyãún coï hãû säú goïc bàòng 3.
Baìi 7. Cho haìm säú y = f( x) = coï âäö thë ( C). Viãút phæång trçnh tiãúp tuyãún våïi ( C).
a) Taûi âiãøm coï hoaình âäü x0 = 1.
b) Tiãúp tuyãún song song våïi âæåìng thàóng y =
Baìi 8. Cho haìm säú y = f( x) = coï âäö thë ( C). Viãút phæång trçnh tiãúp tuyãún våïi ( C).
a) Taûi giao âiãøm cuía âæåìng cong våïi truûc tung.
b) Tiãúp tuyãún song song våïi âæåìng thàóng y = 3x + 2.
Baìi 9. Cho haìm säú y = f( x) = x2 – 2x +3 coï âäö thë ( C). Viãút phæång trçnh tiãúp tuyãún våïi ( C).
a) Taûi âiãøm coï hoaình âäü x0 = 1.
b) Song song våïi âæåìng thàóng 4x – 2y + 5 = 0.
c) Vuäng goïc våïi âæåìng thàóng : x+ 4y = 0.
Baìi 10. Cho hai haìm säú : y = f(x) = vaì y = g(x) = Viãút phæång trçnh tiãúp tuyãún våïi caïc âäö thë âaî cho taûi giao âiãøm cuía chuïng . Tçm goïc taûo thaình giæîa hai tiãúp tuyãún trãn.
Baìi 11. Tçm b vaì c âãø âäö thë haìm säú y = x2 + bx + c tiãúp xuïc våïi âæåìng thàóng y = x taûi âiãøm ( 1;1).

Chuyãn âãö 2: QUY TÀÕC TÊNH ÂAÛO HAÌM .
A. Âaûo haìm cuía haìm âa thæïc:
Baìi 1. Tênh âaûo haìm cuía caïc haìm säú :
a) y = ( 2x+3)(x2 + 3x -1) b) y = ( x3 – 3x +2)( x4 +x2 -1) c) y = ( x2 – 3x +3)( x2 + 2x – 1)
d) y = x3( x2 + 1)( x+1) e) y = ( x2+1)( x2+2)( x3 + 3)( x4+ 2) g) y = ( x3 – 3x +2)( x4 -x2 -1).
Baìi 2.Tênh âaûo haìm cuía caïc haìm säú :
a) y = ( 1 – 2×2)2 b) y = (1 – 2×2)20 c) y = ( 5×3 + x2 – 4)5 d) y = ( 4×3 + x2 – 1)4.
e) y = ( 2x+1)4 + ( 3x+2)4 – ( x2 – 4x +1)3 f) y = ( x + 1)2(x+2)3(x+3)4 .
B. Âaûo haìm cuía haìm phán thæïc .
Baìi 3. Tênh âaûo haìm cuía caïc haìm säú :
a) y = b)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.