đại số 9 chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đại số 9 chương 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 – TOÁN 9
ĐỀ SỐ 1
Bài 1: (1,5 điểm): Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:
a) b) c)
Bài 2: (1,0 điểm): Tính: a) ; b) ; c) ; d)
Bài 3: (2,5 điểm): a) So sánh: 2và ; b) Rút gọn biểu thức:
c) Rút gọn rồi tìm giá trị của biểu thức: A = tại x =
Bài 4: (3,0 điểm): Cho biểu thức: A =
a) Tìm x để biểu thức A có nghĩa; b) Rút gọn A; c) Tìm x để A > 2.
Bài 5: (2,0 điểm): a)Tìm x biết: = 4
b) Giải phương trình:
Bài 5: (2,0 điểm): a) Tìm y biết: = 2
ĐỀ SỐ 2
I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm ) : Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1 : xác định khi :
A. x < – 2 B. x ≥ 0 C. x ≥ –2 D . x ≤ –2
Câu 2 : Tính được kết quả là :
A. 4| a | B. –4a C . ± 4a D . 4a
Câu 3: Nếu – = 3 thì x bằng
A . 3 B . C . D. 9
Câu 4 : Nếu x < 0 thì bằng
A . x – 1 B. ± (x – 1) C . 1 – x D . ( x – 1)2
Câu 5 : Căn bậc hai số học của 25 là
A . 5 B. –5 C . ± 5 D .cả A,B,C đều sai
Câu 6 :Rút gọn được kết quả là
A . 2 B . C . ( + 1)2 D . 2
II/ TỰ LUẬN: ( 7 điểm )
Bài 1 ( 3 điểm ) Tính :
a) b) c) +
Bài 2. Tìm x, biết (2 điểm) :
Bài 3 (1,5 điểm ) : Cho biểu thức M = với x >0 , x 4
a)Rút gọn biểu thức M b)Tìm x để biểu thức M >0 .
Bài4 (0,5điểm) Tính

ĐỀ SỐ 3
I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Đánh dấu X vào ô vuông của câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1) Căn bậc hai số học của 81 là:
A. 9 B. – 9 C. 9 D. 81
2) So sánh nào sau đây đúng?
A. B.
C. D. Không có câu nào đúng
3) Biểu thức viết dưới dạng bình phương một tổng là:
A. B. C. D.
4) Kết quả của phép tính là:
A. 0 B. – 2 C. D.
5) Trục căn thức dưới mẫu của ta được biểu thức:
A. B. C. D.
6) Kết quả của phép tính là:
A. 180 B. 18 C. 36 D. 72
7) Biểu thức với y < 0 được rút gọn là:
A. – xy2 B. C. – x2y D.
8) Giá trị của biểu thức bằng:
A. 0,5 B. 1 C. – 4 D. 4
9) bằng :
A. 4 B. 8 C. – 4 D.- 64 không có căn bậc ba
10) Giá trị của biểu thức bằng:
A. 3 B. 9 C. – 4 D. Không tính được
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm ) Thực hiện phép tính:

Hỏi và đáp