Đại cương ôn Toán HSG – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đại cương ôn Toán HSG, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 NĂM HỌC 2010-2011

A/LÝ THUYẾT CẦN NẮM:
I. PHẦN HÌNH HỌC
1. Thế nào là điểm, đoạn thẳng, tia?
2. Khi nào ba điểm A,B,C thẳng hàng?
3. Khi nào thì điểm M là điểm nằm giữa đoạn thẳng AB?
Trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì?
4. Thế nào là độ dài của một đoạn thẳng?
Thế nào là hai tia đối nhau? Trùng nhau?Vẽ hình minh hoạ cho mỗi trường hợp.
5. Cho một ví dụ về cách vẽ : + Đoạn thẳng. + Đường thẳng. + Tia.
Trong các trường hợp cắt nhau; trùng nhau, song song ?
II. PHẦN SỐ HỌC :
1. Quy tắc : + Cộng hai số nguyên cùng dấu ,Cộng hai số nguyên khác dấu ,trừ hai số nguyên.
2. Các tính chất của phép cộng các số nguyên.
3. Thế nào là tập hợp các số nguyên.
Khi nào thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b?
4. Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gì?
5.Các dấu hiệu chia hết cho các số 2,3,5,9.
6.Tính chất chia hết của một tổng….
B/BÀI TẬP:
Câu 1:Thực hiện phép tính:
a.17.85 + 15.17 – 120 b.5.72 – 24:23 c.33.22 – 27.19
d. e.. f.
g. h. i.
k. l. m.

Câu 2.:Tìm số tự nhiên x; biết:

a. b. x = 24 + 32 . 32 c. d. e. f.
g. h. i.
k. l. m .
n. o. p.
r. s.15-3x = 17 – 9 – 4x t.
u. v. x. 3.x – 18 : 2 = 12

Câu 3:Tìm tổng các số nguyên x ,biết:
a. b. c. d.
Câu 4:Tìm số tự nhien x ,biết:
a. x B(17) và 30 ≤ x ≤ 150 b.x Ư(36) và x 5
c. d..
e. f.
Câu 5:Tìm tất cả các số tự nhiên có hai chữ số vừa là bội của 12 vừa là ước của 120.
Câu 6: Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n+4).(n+7) là một số chẵn.
Câu 7: Trong một phép tính chia số chia là 224 số dư là 15. Tìm số chia và thương.

DẠNG TOÁN ÁP DỤNG CÁCH TÌM ƯCLN HAY BCNN.
Câu 1 :Cho a = 45;b = 204; c = 126.Tìm ƯCLN(a,b,c) và BCNN(a,b,c).
Câu 2 :Cho a = 220;b = 240; c = 300.Tìm ƯC(a,b,c) và BC(a,b,c) .
Câu 3 :Tìm số tự nhiên a lớn hơn 30 ,biết rằng 612chia hết cho a và 680 chia hết cho a.
Câu 4: a) Viết tập hợp M các số x là bội của 3 và thoả mãn :
b) Viết tập hợp N các số x là bội của 5 và thoả mãn :
c) Viết tập hợp :
Câu 5:Tìm hai số tự nhiên a và b biêt tích của chúng bằng 42.
a. a nhỏ hơn b.
b.a lớn hơn b.
DẠNG TOÁN GIẢI
Câu 1 :Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 cuốn ,12 cuốn hay 15 cuốn thì vừa đủ.Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150 cuốn.
Câu 2 :Một khối học sinh khi xếp vào hàng 2,hàng 3,hàng 4 ,hàng 5 ,hàng 6 đều thừa một em,nhưng khi xếp vào hàng 7 thì vừa đủ.Tính số học sinh đó ,biết rằng số học sinh đó chưa dến 400 em.
Câu 3 :Ba con thuyền cập bến theo cách sau:
Thuyền thứ nhất cứ 5 ngày cập bến một lần.Thuyền thứ hai cứ 10 ngày cập bến một lần.Thuyền thứ ba cứ 8 ngày cập bến một lần.Lần đầu ba thuyền cùng cập bến vào một ngày.hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì cả ba thuyền cùng cập bến ?
Câu 4 :Những tự nhiên a khi chia cho 4 dư 3,chia

Hỏi và đáp