DAbaikhaosattoan6(daunam) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về DAbaikhaosattoan6(daunam), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đap án bài khảo sát lớp 6
Thái Tuấn-Thạch Đà-Mê Linh-Hà Nội

Câu1:
* Kí hiệu bằng chữ cái in hoa:A,B,C,D,…
*Kí hiệu :N
* Khác nhau : N* không có phần tử 0
* Có 2 cách viết là:
liệt kê các phần tử và nêu các tính chất đặc trưng của các phần tử.
* Viết tập hợp các chữ số tự nhiên theo hai cách:
Cách 1: 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9
Cách 2:
* Biểu diễn tập hợp : mỗi phần tử bằng một dấu chấm trong vòng tròn kín

M là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4.
Câu2:
Chọn 1/a; 2/b; 3/sai; 4/sai
Câu 3:
* Toàn bộ các phần tử của tập hợp A có trong tập hợp B. Kí hiệu AB. Ví dụ: A=0;1 và B=0;1;3
* Toàn bộ phần tử của tập hợp A có trong B và toàn bộ phần tử của tập hợp B có trong A. Kí hiệu: A=B. Ví dụ: A=0;1 và B=0;1
* Tập hợp rỗng là tập hợp không có phần tử nào. Kí hiệu : Ví dụ: A=xlà một tập rỗng.
Câu4:
A có (99-1)+1 =50 phần tử
B có (2010-1995):5 +1 = 14 phần tử.
Câu5:
a) {305;350;503;530
b) 305;350;330;303;335;353;533;333;300;503;530;505;550;553;535;355;555;500
(có 18 phần tử)
Câu 6:
a) 981; b) 159
Câu 7 a) x; x+1; x+2
b) x-1; x; x+1
Câu 8:
* Bạn Tùng phải sử dụng 9 chữ số từ 1 đến 9 để đánh các trang có một chữ số.
Quyển sách dày 89 trang nên số trang có hai chữ số là : 89-9=80 trang. Để đánh 80 trang nay cần sử dụng 80.2 =160 chữ số. Vậy các bạn Tùng phải dùng tất cả: 9+160=169 chữ số.
Câu 9:
* Đánh các trang có một chữ số từ 1 đến 9: dùng 9 chữ sô.
*Đánh các trang có hai chữ số từ 10 đến 99: dùng 90.2 =180 chữ sô.
*Còn lại: 2010 -189 =1821 chữ số để đánh các trang có 3 chữ sô. Với 1821 chữ số ta đánh được: 1821:3 =607 trang có ba chữ số.
Vậy tổng cộng quyển sách đó dày: 9+90+607 =706 trang.

Hỏi và đáp