CV bao cao HS bao luc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về CV bao cao HS bao luc, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐĂK NÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 404 /SGD&ĐT-VP Gia Nghĩa, ngày 13 tháng 4 năm 2010
“V/v báo cáo tình hình vi phạm
pháp luật, bạo lực trong học sinh”

kính gửi: – Các đơn vị trực thuộc Sở
– Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện thị

Căn cứ công văn số: 1546/KH-BCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2010 “về việc báo cáo tình hình vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Giám đốc Trung tâm GDTX, Hiệu trưởng các trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã triển khai một số nội dung sau:
Thống kê số lượng các vụ bạo lực, đánh nhau do học sinh địa phương gây ra trong năm học 2009 – 2010 (tính từ tháng 9 năm 2009 đến nay), diễn biến sự việc, các hình thức kỷ luật đã xử lý (theo mẫu đính kèm).
Nhận định, đánh giá về tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực của học sinh địa phương hiện nay, nguyên nhân của tình trạng trên.
Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm phòng ngừa từ xa, nhăn chặn kịp thời và xử lý có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh. (Các giải pháp mà đơn vị cần tiến hành, chính quyền, đoàn thể, các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước trung ương, các phương tiện truyền thông thực hiện)
Các đơn vị gửi báo cáo gấp trước ngày 16 tháng 4 năm 2010 về địa chỉ Email: [email protected]
Nhận được công văn này Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị nghiêm túc thực hiện

GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: KT GIÁM ĐỐC
– Như trên (thực hiện); PHÓ GIÁM ĐỐC
– Ban Giám đốc; Trương Anh
– Lưu VT. (Đã ký)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.