Chuyên đề nâng cao toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Chuyên đề nâng cao toán 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 19/ 9/ 2010 Buổi 1: (4 tiết)
Chủ đề 1: TẬP HỢP

MỤC TIÊU
– Rèn HS kỉ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng đúng, chính xác các kí hiệu .
– Sự khác nhau giữa tập hợp
– Biết tìm số phần tử của một tập hợp được viết dưới dạng dãy số cóquy luật.
– Vận dụng kiến thức toán học vào một số bài toán thực tế.
NỘI DUNG
Kiến thức cần nhớ:
1.Một tập hợp có thể có một ,có nhiều phần tử, có vô số phần tử,cũng có thể không có phần tử nào.
2.Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập rỗng.tập rỗng kí hiệu là : Ø.
3.Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B, kí hiệu là AB hay BA.
Nếu AB và BA thì ta nói hai tập hợp bằng nhau,kí hiệu A=B.
A. Ôn tập lý thuyết.
Câu 1: Hãy cho một số VD về tập hợp thường gặp trong thực tế đời sống hàng ngày và một số VD về tập hợp thường gặp trong toán học?
Câu 2: Hãy nêu cách viết một tập hợp, các ký hiệu thường gặp trong tập hợp.
Câu 3: Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử?
Câu 4: Có gì khác nhau giữa tập hợp và ?
B. Bài tập
Dạng 1: Rèn kĩ năng viết tập hợp, viết tập hợp con, sử dụng kí hiệu
Bài 1: Cho tập hợp A là các chữ cái trong cụm từ “Thành phố Hồ Chí Minh”
Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A.
Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông
a) b A ; b) c A ;. c) h A
Hướng dẫn
a/ A = a, c, h, i, m, n, ô, p, t
b/
Lưu ý HS: Bài trên không phân biệt chữ in hoa và chữ in thường trong cụm từ đã cho.
Bài 2: Cho tập hợp các chữ cái X = A, C, O
a/ Tìm cụm chữ tạo thành từ các chữ của tập hợp X.
b/ Viết tập hợp X bằng cách chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của X.
Hướng dẫn
a/ Chẳng hạn cụm từ “CA CAO” hoặc “CÓ CÁ”
b/ X = x: x-chữ cái trong cụm chữ “CA CAO”
Bài 3: Cho các tập hợp
A = 1; 2; 3; 4; 5; 6;8;10 ; B = 1; 3; 5; 7; 9;11
a/ Viết tập hợp C các phần tử thuộc A và không thuộc B.
b/ Viết tập hợp D các phần tử thuộc B và không thuộc A.
c/ Viết tập hợp E các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.
d/ Viết tập hợp F các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B.
Hướng dẫn:a/ C = 2; 4; 6 ;b/ D = 5; 9 ; c/ E = 1; 3; 5
d/ F = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10;11
Bài 4: Cho tập hợp A = 1; 2;3;x; a; b
a/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 1 phần tử.
b/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 2 phần tử.
c/ Tập hợp B = a, b, c có phải là tập hợp con của A không?
Hướng dẫn
a/ 1 2 a b ….
b/ 1; 2 1; a 1; b 2; a 2; b a; b ……
c/ Tập hợp B không phải là tập hợp con của tập hợp A bởi vì c nhưng c
Bài 5: Cho tập hợp B = a, b, c. Hỏi tập hợp B có tất cả bao nhiêu tập hợp con?
Hướng dẫn
– Tập hợp con của B không có phần từ nào là .
– Các tập hợp con của B có hai phần tử là …….
– Tập hợp con của B có 3 phần tử chính là B = a, b, c
Vậy tập hợp A có tất cả 8 tập hợp con.
Ghi chú. Một tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.