CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Vv th Chỉ thị số 05 của BCT về đẩy mạnh ht và làm theo tt, đđ, phong cách HCM, gắn th nq TW4 khóa XII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Vv th Chỉ thị số 05 của BCT về đẩy mạnh ht và làm theo tt, đđ, phong cách HCM, gắn th nq TW4 khóa XII, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐẢNG BỘ ĐỨC HÒA HẠ             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN ĐỨC
Số: 02-KHCB/THCS.TĐ
Đức Hòa Hạ, ngày  06 tháng  03 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
(Về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện
nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng)
                                                                
Họ và tên: Phan Chí Linh
         Chức vụ: Đảng viên
          Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ trường THCS Tân Đức
          Đơn vị công tác: Trường THCS Tân Đức
          Sau khi học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 17/12/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đức Hòa Hạ chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
         Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
         1. Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (cán bộ, đảng viên nêu nhận thức của cá nhân):
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về Mọi vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, được thể hiện 9 vấn đề lớn, đó là: Về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; Về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; Về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng đất nước thật sự của dân, do dân và vì dân; Về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi đường cho cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta.
  + Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức mới, đạo đức cách mạng, với Mọi phẩm chất tiêu biểu là: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,…; là sự kết hợp đạo đức truyền thống của dân tộc với tinh hoa đạo đức của nhân loại, giữa phương Đông với phương Tây, được hình thành và phát triển từ yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh là hiện thân của sự hoàn thiện, hoàn mỹ về đạo đức.
  + Phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh Những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày: phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,…
  + Thông qua Chỉ thị bản than tôi thấy rõ về việc yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân một cách sâu rộng, thường xuyên,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.