Chương IV.Tiet 66. Kiem tra Dai So. Ma tran. Dap an. Chuan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Chương IV.Tiet 66. Kiem tra Dai So. Ma tran. Dap an. Chuan, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV . ĐẠI SỐ 8 .
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng;
phép nhân
Nhận biết
Bất đẳng thức
Biết áp dụng tính chất cơ bản của BPT để so sánh 2 số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4
1,0
40%

2
0,5
20%
1
1,0
40%

7
2,5
25%

Chủ đề 2
BPT bậc nhất một ẩn; BPT tương đương
Nhận biết được BPT tương đương, nhận biết BPT với tập nghiệm biểu diễn trên trục số
Hiểu được các quy tắc : Biến đổi BPT để được BPT tương đương

Chứng minh BĐT

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75
25%

1
0,25
8,4%
1
1,0
33,3%

1
1,0
33,3%
6
3,0
30%

Chủ đề 3
Giải BPT bậc nhất một ẩn

Biết biểu diễn tập hợp nghiệm của một BPT trên trục số

Sử dụng các phép biến đổi tương đương để đưa BPT đã cho về dạng ax + b < 0 ;
hoặc ax+b >0 ; …

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
11,1%

2
2,0
88,9%

3
2,25
22,5%

Chủ đề 4
Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Định nghĩa giá trị tuyệt đối
Giải phương trình
, phương trình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,25
11,1%

2
2,0
88,9%

3
2,25
22,5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
8
2,0
20%
6
3,0
30%
4
4,0
40%
1
1,0
10%
19
10
100%

I./ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mã đề 1:
Phần 1: (1 điểm) Điền dấu “X” vào ô thích hợp:

Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Trong tam giác ABC, ta có : BC + AC >AB > BC – AC

2
Với mọi giá trị của x , ta có x2 + 1 >1

3
Nếu a – 3 < b – 3 thì – a < – b

4
Bất phương trình , có tập nghiệm

Phần 2: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước đáp án đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. x + y >2 B. 3x – 1 0 C. 0.x –5 > 0 D. (x – 1)2 2x
Câu 2: Cho a < b . Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai ?
A. a – 2 4 – 2b C. 2015 a > 2015 b D.
Câu 3: Cho thì :
A. a = 3 B. a = 3 C. a = – 3 D. Một đáp án khác
Câu 4: Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình 3 – x < 7
A. x – 3 < 7 B. 6 – x < 10 C. 6 – 2x – 4
Câu 5: Nếu -2a >-2b thì :
A. a >b B. a = b C. a < b D. a ≤ b
Câu 6: Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình :

A. x >0 B. x -5 C. x – 5 D. x > –

Hỏi và đáp