Chương II. §1. Phân thức đại số – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Chương II. §1. Phân thức đại số, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIểM Tra Viết 1 Tiết
Môn: Đại số 8 (Tiết 30)
I/ MA TRẬN

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TN
TL
TN
TL

Tính chất của phân thức
Nhận biết hai phân thức bằng nhau
Biết các trường hợp cần đổi dấu va biết cách đổi dấu
Vận dụng qui tắc đổi dấu , rút gọn phân thức đại số và quy đồng mẫu hai phân thức

1
0,5 5%
1
1 10%
1
0,5 5%
1
1 10%
1
0,5 5%

1
0,5 5%

6
4 40%

Cộng hai phân thức

Hiểu được quy tắc cộng các phân thức
Sử dụng tính chất kết hợp, giao hoán khi thực hiện phép cộng và rút gọn biểu thức.

1
0,5 5%
2
1,5 15%
1
0,5 5%
3
2,5 15%

1
1 10%
8
6 60%

Cộng
1
0,5 5%
1
1 10%
2
1 10%
3
2,5 25%
2
1 10%
3
2,5 15%
1
0,5 5%
1
1 10%
14
10 70%

II/ ĐỀ KIỂM TRA

Đề 1:
I.Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)* Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
Câu 1: Đâu không phải là phân thức đại số ?
A: B: C:
Câu 2: Đa thức P trong đẳng thức: bằng:
A: 1 B: x2 – 1 C: x + 1
Câu 3: Đẳng thức nào sau đây cho ta quy tắc đổi dấu:
A: B: C:
Câu 4: Mẫu thức chung của phân thức và là:
A: 3xy B: 12x2y2 C: 12x2y
Câu 5: Kết quả phép cộng hai phân thức + bằng:
A: B: C:
Câu 6: Hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống trong đẳng thức sau:
II.Tự Luận (7 điểm)
Câu 7 (2 điểm): Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:
Câu 8 (2 điểm): Rút gọn các phân thức: a) b)
Câu 9 (2 điểm): Thực hiện phép tính:
Câu 10 (1 điểm): Thực hiện phép tính :

Đề 2:

I.Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) * Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
Câu 1: Đâu không phải là phân thức đại số ?
A: B: C:
Câu 2: Đa thức Q trong đẳng thức: bằng:
A: 1 B: x – 1 C: x2 – 1
Câu 3: Đẳng thức nào sau đây cho ta quy tắc đổi dấu:
A: B: C:
Câu 4: Mẫu thức chung của phân thức và là:
A: 6xy2 B: 3xy2 C: 3
Câu 5: Kết quả phép cộng hai phân thức + bằng:
A: B: C:
Câu 6: Hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống trong đẳng thức sau:
II. Tự Luận (7 điểm)
Câu 7 (2 đ): Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:
Câu 8 (2 điểm): Rút gọn các ph

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.