Chuong I_So hoc 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Chuong I_So hoc 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………….. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
Lớp 6… SỐ HỌC 6 -Thời gian : 45’
Mã đề thi 1
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm)
Câu 1: Cho A= 1; 3; a và B = 5; 7; a; b; c thì A ( B là:
A. 5; 7; a; b B. 1; 3; 5; 7; a; b; c C. a D. (
Câu 2: Trong các số sau số chia hết cho 5 là:
A. 954 B. 345 C. 653 D. 301
Câu 3: Số a = 22.3.5 . Số a bằng:
A. 15 B. 60 C. 12 D. 30
Câu 4: Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai?
A. Số chia hết cho 2 thì số đó chia hết cho 4.
B. Số chia hết cho 4 thì số đó chia hết cho 2.
C. Số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3.
D. Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.
Câu 5: Tập hợp các ước của 12 là :
A. Ư(12) = (1 ; 2; 3; 4 ( B. Ư(12) =( 0 ; 1 ; 2; 3; 4; 6 (
C. Ư(12) = ( 1 ; 2; 3 ;4; 6; 12 ( D. Ư(12) =( 0 ; 1 ; 2; 3; 4; 6; 12 (
Câu 6: Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của 60 là:
A. 4.3.52 . B. 2.32.5 C. 22.3.5 D. 3.4.5
Câu 7: Trong các số sau số chia hết cho 3 là
A. 438 B. 512 C. 145 D. 56
Câu 8: Sô chia hết cho 2. Khi đó * có thể là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
Câu 9: BCNN (12, 18) là :
A. 24 B. 12 C. 18 D. 36
Câu 10: Câu nào sau đây sai?
A. Số 2 là số nguyên tố. B. Có 4 số nguyên tố bé hơn 10.
C. Số 1 chỉ có một ước số. D. Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.
Câu 11: ƯCLN(12;15) là
A. 12 B. 15 C. 60 D. 3.
Câu 12: Khẳng định nào dưới đây là đúng:
A. 80BC ( 20; 30) B. 4ƯC( 20; 30) C. 24BC (4; 6; 8) D. 6 ƯC (12;18)
BÀI LÀM
I. Phần trắc nghiệm ( đánh dấu x vào ô thích hợp )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A

B

C

D

II . PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
a) x – 3 = 15 b) 3. x + 25 = 28

c) x B(36) và x 72 d) ; và x >6

Bài 2: Thực hiện phép tính (3 điểm)
a) 12 – 24 : 12 b) 54 : 53 + 2 . 22

c) d)

Bài 3: (1,5 điểm) Số học sinh của một lớp 6 trong khoảng từ 30 đến 45 em. Khi xếp hàng 2, hàng 4, hàng 5 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh của trường đó.

Bài 4 : (0,5 điểm) Chứng tỏ: n(n+1) là số chẵn với n ( N

Hỏi và đáp