chuong 1 dai 9 ma tra chuan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về chuong 1 dai 9 ma tra chuan, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 14/ 10 /2012

Ngày giảng 22 / 10/2012
Tiết:18

Kiểm tra chương I
AMục tiêu :
Đánh giá sự tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương I .
Kiểm tra các kiến thức về căn bậc hai ( định nghĩa , tính chất , các phép khai phương một tích , một thương… )
Kiểm tra việc vận dụng kiến thức biến đổi đơn giản các căn thức bậc hai vào giải bài toán rút gọn và tìm x .
Rèn tính tự giác , nghiêm túc , tính kỷ luật , tư duy trong làm bài kiểm tra .
B-Ma trận đề kiểm tra

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Tìm tập xác định của biểu thức
Biểu thức lấy căn là biểu thức bậc nhất

Biểu thức là phân thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
1
1
10%

1
1
10%

2
2điểm
20%

Rút gọn biểu thức

Đưa ra ngoài dấu căn
Hằng đẳng thức =
Trục căn thức ở mẫu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%

1
1
10%
2
2
20%

3
3 điểm
30%

Biến đổi biểu thức
Sử dụng h/ đ thức= để tìm x

Rút gọn biểu thức
Tìm GTNN

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
1
2
20%

1
2
20%
1
1
3
5 điểm
50%

Tổng số câu
điểm
Tỉ lệ%
2
3
30%
1
1
10%
4
5
50%

1
1
10%

8
10
100%

C- Đề bài
Câu 1: (2đ) Tìm điều kiện của x để biểu thức sau có nghĩa :
a/ b/
Câu 2:(2đ) Trục căn thức ở mẫu :
a/ b/
Câu 3 :(2đ) Rút gọn : a/ 2 – – + 3
b/ –
Câu 4: (1đ) Tìm x : = 5
Câu 5 (3đ) Cho biểu thức :
P = . > 0, x 9 )
a/ Rút gọn P .
b/ Tính giá trị của P khi x=
c/ Tìm giá trị của x nguyên để biểu thức nhận giá trị nguyên.
D-HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu 1: (2đ) Tìm điều kiện của x để biểu thức sau có nghĩa :
a/ có nghĩa ( x – 7 ( 0 ( x ( 7 (0,5đ)
b/ có nghĩa ( ( 0 (0,5đ)
( x + 2 < 0 (0,25đ)
( x < -2 (0,25đ)

Câu 2:(2đ) Trục căn thức ở mẫu :
a/ = (0,5đ)
= (0,25đ)
= + (0,25đ)
b/ = (0,5đ)
= 4 + (0,5đ)
Câu 3 :(2đ) Rút gọn :
a/ 2 – – + 3 = 2 – – + 3 (0,25đ)
= 2 – 5 – 4 + 9 (0,25đ)
= 2 (0,5đ)
b/ – = – 4 – 2 (0,5đ)
= 4 – – 2 (0,25đ)
= 4 – 3 (0,25đ)
Câu 4: (1đ) Tìm x : = 5
( x – 1 = ( 5 (0,5đ)
( x = 6 hoặc x = – 4

Hỏi và đáp