chúc mọi người thi tốt – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về chúc mọi người thi tốt, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ CHẴN ANH VĂN 6

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL

I. Reading

4
2

4
2

II. Writing

8
2

8
2

16
4

III. Language focus
8
2

8
2

16
4

Tổng
8
2
20
6
8
2
36
10

ĐỀ THI HẾT HKI
Môn : TIẾNG ANH – Lớp 6
Thời gian : 45 phút

Điểm
Chữ ký giám khảo :

………………………………….

Giám thị 1 : ……………………….

Giám thị 2 : ……………………….

ĐỀ CHẴN:
I.Choose the best words by circling the letter A, B,C or D.(2 ms)
1. __How__do you go to school? ->I go to school by bike.
A. which B. how C. what D. when
2. Lan has breakfast _at___ 6 a.m.
A. on B. in C. for D. at
3. This is my sister. __Her__ name’s Lan.
A. Her B. His C. He D. She
4. The restaurant is __opposite__ the bookstore.
A. next B. near to C. opposite D. between
5. __How many__ floors does your school have ?
A. How many B. How C. How much D. How is
6. Is your school big ?
No, it____isn’t__ .
A. is B. isn`t C. doesn`t D. don’t
7. This is __an__ eraser.
A. an B. a C. any D. some
8. __When__do we have English ? ->We have it on Monday.
A. Which B. Where C. When D. How

II/ Match the questions in column A with the answers in column B :(2ms)
A
Answers
B

1. What is your name?
1.___c______
a. I’m twelve years old.

2. Where do you live?
2.___e______
b. She is a student.

3. How old are you?
3.___a______
c. My name’s Lan.

4. Which class are you in?
4.___h______
d. Yes, there is.

5. What is Nam doing?
5.___g______
e. I live in a city.

6. Is there a well near your house?
6.___d______
f. They are books.

7. What does she do?
7.___b______
g. He is reading books.

8. What are these?
8.___f______
h. I am in class 6A.

III/ Choose the best words by circling the letter A, B,C or D.(2 ms)

Ba _____is__________(1) a student. He______goes_______(2) to school by bicycle. His class ____starts__________(3) at 7 a.m and ends_____at_________(4) 11.15 a.m. He ______has_______(5) lunch at 11.30 a.m. In the evening, he ___watches_________(6) TV and ____does_________(7) his homework. He goes _______to______(8) bed at 10 p.m.

1/ A. is B. am C. are D. be
2/ A. watches B. goes C. plays D. does
3/ A. starts B. ends C. comes D. go
4/ A. on B. in C. at D. into
5/ A. have B. eat C. do D. has
6/ A. listens B. watches C. goes D. does
7/ A. does B. go C. listen D. watch
8/ A. at B. to C. in D. on

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.