Chuẩn kiến thức và kỹ năng Toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Chuẩn kiến thức và kỹ năng Toán 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

lớp 7

Chủ đề

Mức độ cần đạt
Ghi chú

I. Số hữu tỉ. Số thực
1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.
– Khái niệm số hữu tỉ.
– Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
– So sánh các số hữu tỉ.
– Các phép tính trong Q: cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ. Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.
Về kiến thức:
Biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng với
Về kỹ năng:
– Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ.
– Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn một số hữu tỉ bằng nhiều phân số bằng nhau.
– Biết so sánh hai số hữu tỉ.
– Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q.

Ví dụ.
a) = = = ( 0,5.
b) (,6 = =

2. Tỉ lệ thức.
– Tỉ số, tỉ lệ thức.
– Các tính chất của tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
Về kỹ năng:
Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng: tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng.
Ví dụ. Tìm hai số x và y biết:
3x = 7y và x – y = -16.
Không yêu cầu học sinh chứng minh các tính chất của tỉ lệ thức và dãy các tỉ số bằng nhau.

3. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn số.
Về kiến thức:
– Nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.
– Biết ý nghĩa của việc làm tròn số.
Về kỹ năng:
Vận dụng thành thạo các quy tắc làm tròn số.
Không đề cập đến các khái niệm sai số tuyệt đối, sai số tương đối, các phép toán về sai số.

4. Tập hợp số thực R.
– Biểu diễn một số hữu tỉ dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
– Số vô tỉ (số thập phân vô hạn không tuần hoàn(. Tập hợp số thực.
– Khái niệm về căn bậc hai của một số thực không âm.

Về kiến thức:
– Biết sự tồn tại của số thập phân vô hạn không tuần hoàn và tên gọi của chúng là số vô tỉ.
– Nhận biết sự tương ứng 1 ( 1 giữa tập hợp R và tập các điểm trên trục số.
– Biết khái niệm căn bậc hai của một số không âm. Sử dụng đúng kí hiệu
Về kỹ năng:
– Biết cách viết một số hữu tỉ dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
– Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tìm giá trị gần đúng của căn bậc hai của một số thực không âm.
Ví dụ. Viết các phân số dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
– Tập hợp số thực bao gồm tất cả các số hữu tỉ và vô tỉ.
Ví dụ. Học sinh có thể phát biểu được rằng mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và ngược

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.