CÂU HỎI TNKQ TOÁN 6- HKI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về CÂU HỎI TNKQ TOÁN 6- HKI, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.
Chọn đáp án đúng.
Câu 1: Phép nhân: 25.27 bằng:
A. 412 B. 235 C. 212 D. 435
Câu 2: Cho a ( o, kết quả phép tính 0 : a bằng:
A. 1 B. 0
C. a D. Không tính được
Câu 3: x ( B(30) và x < 120 thì x bằng:
A. 0; 30; 60; 90; 120 B. 30; 60; 90
C. 30; 60; 90; 120 D. 0; 30; 60; 90
Câu 4: Cho tổng M = 12 + 14 + 16 + x. M chia hết cho 2 nếu:
A. x là số chẵn. B. x là số tự nhiên.
C. x là số lẻ. D. x là số tự nhiên khác không.
Câu 5: Hai điểm M và N nằm trên tia Ox và OM = 2cm, ON = 3cm thì:
A. Điểm M nằm giữa O và N B. Điểm O nằm giữa M và N
C. Điểm N nằm giữa O và M
Câu 6: Nếu AN + MN = AM thì trong 3 điểm A, M, N
A. Điểm N nằm giữa A và M B. Điểm A nằm giữa M và N
C. Điểm M nằm giữa A và N
Câu 7: Cho biết số nguyên a lớn hơn -1. Số a là:
A. Số nguyên âm hoặc là 0. B. Số nguyên dương.
C. Số nguyên âm. D. Số nguyên dương hoặc là 0.
Câu 8: Tất cả các ước của a = 5.13 là:
A. 5; 13 B. 0; 1; 5; 13 C. 1; 5; 13 D. 1; 5; 13; 65
Câu 9: Điểm M nằm giữa hai điểm B và C thì hai tia đối nhau là:
A. BM và BC B. BM và MC C. MB và MC
Câu 10: Tổng N = |-15| + (-5) bằng:
A. -20 B. 10 C. 20 D. -10
Câu 11: Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:
A. 0, 1, 2, 3, 5, 7 B. 1, 2, 3, 5, 7
C. 2, 3, 5, 7 D. 3, 5, 7
Câu 12: Số a = 60.b + 15 thì:
A. Số a chia hết cho 10 B. Số a chia hết cho 15
C. Số a không chia hết cho 20 D. Số a chia hết cho 30
Câu 13: Kết quả rút gọn biểu thức (a+b-c)-(a-c) là:
A. b B. 2a + b -2c
C. b + 2c D. 2a + b
Câu 14: Hai điểm A, B nằm trên đường thẳng xy thì hai tia Ax và By là:
A. Hai tia đối nhau. B. Hai tia trùng nhau.
C. Không là hai tia đối nhau cũng không là hai tia trùng nhau.
Câu 15: Kết quả phép tính -8-(-7) là:
A. -15 B. 15 C. 1 D. -1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.