casio – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về casio, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

>>> Chuyên đề 5: Dãy số

Dạng 5.1: Khi biết 2 hoặc 3 số hạng đầu tiên
Bài 5.1.1: Cho
a) Tính U6 .
b) Lập quy trình tính Un?
Bài 5.1.2: Cho
a) Tính U10
b) Lập quy trình tính Un+1?
Bài 5.1.3: Cho U1 = 1 , U2 = 3,Un+2 = 3Un+1- 2Un
a) Lập quy trình tính Un
b) Tính U17 , U18 , U25 , U27 .
Bài 5.1.4: Cho U1 = – 3 ;U2 = 4 ; Un+2 = Un + Un+1 , n = 1 ,2 , 3 …
Viết quy trình bấm phím liên tục để tính Un , n 3 .
Tính U22 ; U23 ; U24 ; U48; U49 ; U50 .
Tính chính xác đến 5 chữ số và điền vào bảng sau:

Bài 5.1.4: Cho dãy số : u1 = 1 ; u2 = 2 ; un+1 = 3un + un-1 , n 2 ( n là số tự nhiên).
Hãy lập một quy trình tính un+1 .
Tính các giá trị của un với n = 18 ; 19 ; 20.
Bài 5.1.5: Cho dãy số : u1 = 1 ; u2 = 1 ; ….; un+1 = un + un-1 ,với mọi n 2.
Hãy lập một quy trình bấm phím tính un+1.
Tính u12 , u48 , u49 và u50 .
Bài 5.1.6: Cho dãy số sắp theo thứ tự với u1 = 2 ; u2 = 20 và từ u3 trở lên được tính theo công thức : un+1 = 2un + un-1 , với n 2.
Tính giá trị của u3 ; u4 ; u5 ; u6 ; u7 ; u8 .
Viết quy trình bấm phím liên tục để tính giá trị của un với u1 = 2 ; u2 = 20.
Sử dụng quy trình trên , tính giá trị của u22 ; u23 ; u24 ; u25 .
Bài 5.1.7: Cho dãy số u1 = 144 ; u2 = 233 ; …; un+1 = un + un-1 với mọi n 2.
1) Hãy lập quy trình bấm phím để tính un+1 với mọi n 2 .
2) Tính u12 ; u37 ; u38 ; u39 .
Bài 5.1.8: Cho dãy số ợc tạo thành theo quy tắc sau : Mỗi số sau bằng tích hai số trước cộng với 1 , bắt đầu từ u0 = u1 = 1 .
Lập một quy trình tính un .
Tính các giá trị của un , n = 2 ,3 ,…,9 .
Có hay không số hạng của dãy chia hết cho 4 ? .Nếu có , cho ví dụ . Nếu không , hãy chứng minh .
Bài 5.1.9: Cho dãy số u1 = 144 ; u2 = 233 ; ..; un+1 = un + un-1 với mọi n 2.
1/ Tính un với n = 3,4,5,6,7,8.
2/ Hãy lập quy trình bấm phím để tính un với mọi n 2 .
3/ Tính chính xác giá trị của un với n = 13,14,15,16,17.
Bài 5.1.10: Dãy số un được xác định như sau:
u0 = 1 ; u1 = 1 ; un+1 = 2un – un-1+2 , n = 1,2 , …
a/ Lập một quy trình tính un .
b/ Tính các giá trị của un với n = 1,….,20.
c/ Biết rằng với mỗi n 1 bao giờ cũng tìm được chỉ số k để uk=un.un+1
Ví dụ:u1.u2=3=u2 .Hãy điền chỉ số k vào các đẳng thức sau:
u2.u3 = uk ; u3.u4 = uk ; u4.u5 = uk .
d/ Với mỗi n 1 hãy tìm chỉ số k để uk = un.un

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.