Các đề thi HKI tại TPHCM – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Các đề thi HKI tại TPHCM, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1: (1,5 điểm)
Cho 2 tập hợp: A = xZ / 0 < x 5 và B = xZ / -3 x < 5
Viết tập hợp A và B dưới dạng liệt kê các phần tử
Tìm A B

Câu 2: (1,5 điểm)
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số sao cho số đó chia hết cả cho 2 và 9 nhưng chia cho 5 thì dư 3
Trong các số: 7; 10; 15 và 21. Cặp số nào là cặp số nguyên tố cùng nhau?

Câu 3: ( 2 điểm)
Thực hiện các phép tính:
25 – [ 49 – ( 23.17 – 23.14)]

Câu 4: (1,5 điểm)
Tìm x, biết:
4.(x – 2) – 2 = 18
18 – = 2

Câu 5: ( 1,5 điểm)
Một đội văn nghệ có 60 nam và 72 nữ, được chia đều thành các nhóm sao cho số nam và số nữ của mỗi nhóm đều bằng nhau.
Có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm?
Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ?

Câu 6: (2 điểm)
Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 2 cm; OB = 13 cm; OC = 10 cm
Chứng tỏ C nằm giữa O và B
So sánh OA và BC
Gọi N là trung điểm của OB. Trên tia đối của tia Cx lấy điểm E sao cho CE = 2 cm. Chứng minh E là trung điểm NC.

Câu 1: (1,5 điểm)
Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 105 và nhỏ hơn 218
Viết tập hợp A dưới dạng chỉ ra tính chát đặc trưng
Tính số phần tử của tập hợp A

Câu 2: (1 điểm)
Thực hiện phép tính: 4 . 624 : [ 5 + 7 . ( 72 : 23 – 6)] – 5.3

Câu 3: (2 điểm)
Tìm x, biết:
108 – x = 32.7
15 – (5x – 4) : 3 = 23

Câu 4: (2 điểm)
Tìm :
ƯCLN(210; 326)
BCNN(15; 18)

Câu 5: (1,5 điểm)
Khối 6 xếp hàng, nếu xếp 8 hàng, 10 hàng, 12 hàng thì vừa đủ. Tính số học sinh của khối 6 biết số học sinh trong khoảng từ 400 đến 500 học sinh.

Câu 6: (2 điểm)
Cho đoạn thẳng AB = 5 cm. Trên tia BA vẽ điểm C sao cho BC = 3 cm
Tính AC
Trên tia đối của tia CB vẽ điểm D sao cho CD = 4 cm. Chứng tỏ A là trung điểm của CD

Câu 1: (1điểm)
Thực hiện phép tính:
4.32 – 5.7 + 23.15
[316 – (25.4 + 16)] : 8 – 24

Câu 2: (2 điểm)
Tìm
ƯCLN(264; 220)
BCNN(264; 220)

Câu 3: (2 điểm)
Tìm x , biết:
(2x – 4) . 2 = 24
8x + 56 : 14 = 60

Câu 4: (1,5 điểm)
Một đội thể dục của một trường có khoảng từ 50 đến 70 học sinh. Số học sinh đó nếu xếp thành 4 hàng, 5 hàng, 6 hàng thì vừa đủ. Tính số học sinh của đội thể dục đó

Câu 5: (1,5 điểm)
Học snh khối 6 có 195 nam và 117 nữ tham gia lao động. Trưởng phụ trách muốn chia ra thành các tổ sao cho số nam và số nữ ở mỗi tổ dều bằng nhau. Hỏi có thể chia thành nhiều nhất mấy tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ?

Câu 6: (2 điểm)
Trên tia Ox đặt 2 điểm A và B sao cho OA = 3cm và OB = 5cm.
Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Tính AB
Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 4cm. Tính AC

Câu 1: (1 điểm)
Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: –7; ; ; 2
Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 2000; –9; 4; 0; 10; –97

Câu 2:

Hỏi và đáp