các đề kiểm tra chương 2 -đại 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về các đề kiểm tra chương 2 -đại 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ôn tập Đại số 7 chương II. – Đề I
Lớp A2-7
I/ Trắc nghiệm
Câu 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = 6.
Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x?
A. 18 B. 2 C. D. 3
x

2

y
4

Câu 2. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau có các giá trị tương ứng trong bảng sau:

Giá trị ở ô trống trong bảng là:

A. -1 B. -2 C. D. 1
Câu 3. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau có các giá trị tương ứng trong bảng sau:
x
2
-3

y
4

Giá trị ở ô trống trong bảng là:

A. -2 B. 6 C. -6 D. 2
Câu 4. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 4 thì y = 8. Hệ số tỉ lệ là:
A. 32 B. 2 C. D. 4
Câu 5. Cho hàm số y=-3x . Khi y nhận giá trị là 1 thì:
A. x= B. x=-2 C. x=1 D. x=-1
Câu 6: Cho hệ tọa độ Oxy . Điểm P có tọa độ là:

A. (0 ; -2) B. (0 ; 2) C. (-2 ; 0) D. (2 ;0)
Câu 7: Điền thêm biểu thức thích hợp vào chỗ “…..” để được khẳng định đúng
x
x1
x2

y
y1
y2

Cho hai đại lượng x và y

Nếu hai đại lượng này tỷ lệ thuận thì tỷ số …….Nếu hai đại lượng này tỷ lệ nghịch thì
Câu 8. Cho hàm số y= f(x) = 3×2 +1 giá trị của f(-1) bằng:
A. -5 B. -2 C. 4 D. 3
Câu 9: Một điểm bất kỳ nằm trên trục tung thì:
Có hoành độ bằng 0 C. Có tung độ bằng 0
Có tung độ và hoành độ bằng 0 D. Có tung độ và hoành độ đối nhau
II/ Tự luận
Bài 1: Ba ô tô A, B, C vận tải hàng hoá từ kho đến ba cửa hàng cách kho lần lượt là 2km, 3km, 5 km. Hãy phân phối 31 tấn hàng cho ba ô tô đó tỉ lệ nghịch với khoảng cách cần chuyển.
Bài 2: Cho hàm số yx
Vẽ đồ thị của hàm số?
Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số : M(-5;2); N(0;3)
Tìm a để điểm D(a; 1thuộc đồ thị của hàm số đã cho.

ôn tập Đại số 7 chương II. – Đề II
Lớp A2-7
I/ Trắc nghiệm
Câu 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = -2 thì y = 4.
Hệ số tỉ lệ là:
A. 8 B. – 2 C. – D. -8
Câu 2. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau có các giá trị tương ứng trong bảng sau:
x
2
-3

y
-4

Giá trị ở

Hỏi và đáp