Các dạng toán và phương pháp giải Toán 7 – Ngô Văn Thọ

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Tài liệu Toán 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Các dạng toán và phương pháp giải Toán 7 – Ngô Văn Thọ, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nội dung gồm 166 trang phân dạng và hướng dẫn phương pháp giải Toán 7 toàn tập – Đại số và Hình học, tài liệu được biên soạn bởi thầy Ngô Văn Thọ. Trong mỗi chuyên đề (ứng với mỗi chương) đều được phân dạng chi tiết, nếu các bước giải toán, các vì dụ minh họa có giải chi tiết và phần bài tập áp dụng để học sinh tự luyện.

Nội dung tài liệu:
A. PHẦN ĐẠI SỐ
CHUYÊN ĐỀ I. SỐ HỮU TỈ
+ Dạng 1. Thực hiện phép tính
+ Dạng 2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
+ Dạng 3. So sánh số hữu tỉ
+ Dạng 4. Tìm điều kiện để một số là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 (không dương không âm)
+ Dạng 5. Tìm các số hữu tỉ nằm trong một khoảng
+ Dạng 6. Tìm x để biểu thức nguyên
+ Dạng 7. Các bài toán tìm x
+ Dạng 8. Các bài toán tìm x trong bất phương trình
+ Dạng 9. các bài toán tính tổng theo quy luật
CHUYÊN ĐỀ II. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
+ Dạng 1. Tính giá trị biểu thức và rút gọn biểu thức
+ Dạng 2. |A(x)| = k (Trong đó A(x) là biểu thức chứa x, k là một số cho trước)
+ Dạng 3. |A(x)| = |B(x)| (Trong đó A(x) và B(x) là hai biểu thức chứa x)
+ Dạng 4. |A(x)| = B(x) (Trong đó A(x) và B(x) là hai biểu thức chứa x)
+ Dạng 5. Đẳng thức chứa nhiều dấu giá trị tuyệt đối
+ Dạng 6. Xét điều kiện bỏ dấu giá trị tuyệt đối hàng loạt
+ Dạng 7. Dạng hỗn hợp
+ Dạng 8. |A| + |B| = 0
+ Dạng 9. |A| + |B| = |A + B|
+ Dạng 10. |f(x)| > a
+ Dạng 11. Tìm x sao cho |f(x)| < a
+ Dạng 12. Tìm cặp giá trị (x; y) nguyên thoả mãn đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối
+ Dạng 13. |A| + |B| < m với m > 0
+ Dạng 14. Sử dụng bất đẳng thức. |a| + |b| ≥ |a + b| xét khoảng giá trị của ẩn số
+ Dạng 15. Sử dụng phương pháp đối lập hai vế của đẳng thức
+ Dạng 16. Tìm GTLN – GTNN của biểu thức
CHUYÊN ĐỀ III. LŨY THỪA
+ Dạng 1. Tính giá trị biểu thức
+ Dạng 2. Các bài toán tìm x
+ Dạng 3. Các bài toán so sánh
+ Dạng 4. Các bài toán chứng minh chia hết
CHUYÊN ĐỀ IV. TỈ LỆ THỨC
+ Dạng 1. Lập tỉ lệ thức từ các số đã cho
+ Dạng 2. Tìm x từ tỉ lệ thức
+ Dạng 3. Chứng minh tỉ lệ thức
+ Dạng 4. Cho dãy tỉ số bằng nhau và một tổng, tìm x, y
+ Dạng 5. Cho dãy tỉ số, tính giá trị một biểu thức
+ Dạng 6. Cho dãy tỉ số bằng nhau và một tích, tìm x, y
+ Dạng 7. Ứng dụng tỉ lệ thức chứng minh bất đẳng thức
CHUYÊN ĐỀ V. TỈ LỆ THUẬN – TỈ LỆ NGHỊCH
+ Dạng 1. Tính hệ số tỉ lệ, biểu diễn x theo y, tính x (hoặc y) khi biết y (hoặc x)
+ Dạng 2. Cho x và y tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ nghịch, hoàn thành bảng số liệu
+ Dạng 3. Nhận biết hai đại lượng có tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch
+ Dạng 4.Cho x tỉ lệ thuận (tỉ lệ nghịch) với y, y tỉ lệ thuận (tỉ lệ nghịch) với z. Hỏi mối quan hệ của x và z và tính hệ số tỉ lệ
+ Dạng 5. Các bài toán đố
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
CHUYÊN ĐỀ VI. CĂN BẬC 2
+ Dạng 1. Tính giá trị biểu thức và viết căn bậc hai của một số
+ Dạng 2. So sánh hai căn bậc hai
+ Dạng 3. Tìm x biết √f(x) = a
+ Dạng 4. Tìm điều kiện xác định của các biểu thức chứa căn
+ Dạng 5. Chứng minh một số là số vô tỉ
ĐỔI SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN RA PHÂN SỐ TỐI GIẢN
SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN – SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN
+ Dạng 1. Nhận biết một phân số là số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn
+ Dạng 2. Viết một phân số hoặc một tỉ số dưới dạng số thập phân
+ Dạng 3. Viết số thập phân hữu hạn dưới dạng phân số tối giản
+ Dạng 4. Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn dưới dạng phân số tối giản
CHUYÊN ĐỀ VII. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
+ Dạng 1. Xác định xem đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không
+ Dạng 2.Tính giá trị của hàm số tại giá trị của một biến cho trước
+ Dạng 3. Tìm tọa độ một điểm và vẽ một điểm đã biết tọa độ, tìm các điểm trên một đồ thị hàm số, biểu diễn các điểm lên hình và tính diện tích
+ Dạng 4. Tìm hệ số a của đồ thị hàm số y = ax + b khi biết một điểm đi qua
+ Dạng 5. Kiểm tra một điểm có thuộc đồ thị hàm số hay không
+ Dạng 6. Cách lấy 1 điểm thuộc đồ thị và vẽ đồ thị hàm số y = ax, y = ax + b, đồ thị hàm trị tuyệt đối
+ Dạng 7. Tìm giao điểm của 2 đồ thị y = f(x) và y = g(x). Chứng minh và tìm điều kiện để 3 đường thẳng đồng quy
+ Dạng 8. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
+ Dạng 9. Cho bảng số liệu, hỏi hàm số xác định bởi công thức nào, hàm số là đồng biến hay nghịch biến
+ Dạng 10. Tìm điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc
CHUYÊN ĐỀ VIII. THỐNG KÊ
+ Dạng 1. Khai thác thông tin từ bảng thống kê
+ Dạng 2. Lập bảng tần số và rút ra nhận xét
+ Dạng 3. Dựng biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình chữ nhật
+ Dạng 4. Vẽ biểu đồ hình quạt
+ Dạng 5. Tính số trung bình cộng, tìm Mốt của dấu hiệu
CHUYÊN ĐỀ IX. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
+ Dạng 1. Đọc và viết biểu thức đại số theo yêu cầu bài toán
+ Dạng 2. Tính giá trị biểu thức đại số
+ Dạng 3. Tìm GTLN, GTNN
+ Dạng 4. Bài tập đơn thức
+ Dạng 5. Bài tập đa thức
+ Dạng 6. Đa thức một biến
+ Dạng 7. Tìm nghiệm của đa thức 1 biến
+ Dạng 8. Tìm hệ số chưa biết trong đa thức P(x) biết P(x0) = a
B. PHẦN HÌNH HỌC
CHUYÊN ĐỀ I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG. GÓC ĐỐI ĐỈNH
CHUYÊN ĐỀ II. TAM GIÁC. TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
CHUYÊN ĐỀ III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ CỦA TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC

Hỏi và đáp