các dạng toán ôn thi vào lớp 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về các dạng toán ôn thi vào lớp 10, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Dạng 1
Bài 1 Cho biểu thức
a) Tìm điều kiện xác định, Rút gọn A
b)Tính giá trị của A khi x=3-2
Bài giải:
a) ĐKXĐ x >0; x1.
Rút gọn

b. Khi x= 3-2=

Bài 2: Cho biểu thức
a) Tìm điều kiện xác định, rút gọn biểu thức A
b) Với giá trị nào của xthì A >
c) Tìm x để A đạt giá trị lớn nhất

Bài giải:
a) ĐKXĐ x

A =
b) A >
( vì 3
Kết quả hợp với ĐKXĐ: thì A >1/3.
c) đạt giá trị lớn nhất khi đạt giá trị nhỏ nhất.
Mà lúc đó AMax
Bài 3: Cho biểu thức
a) Nêu điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P
b) Tìm các giá trị của x để P =
c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: M

Bài giải:
a) ĐKXĐ x
P
b)
(TMĐK)
c) ta có

Vậy Mmin= 4
Bài 4: Cho biểu thức:
a) Tìm ĐKXĐ ,rút gọn biểu thức
b) Tìm x để D <
c) Tìm giá trị nhỏ nhất của D

Dạng 2
Bài 1 :Cho biểu thức:
a) Tìm ĐKXĐ, rút gọn P
b) Tìm ađể P nhận giá trị nguyên.

Bài giải:
a) ĐKXĐ: a

b)
để P nhận giá trị nguyên thì nhận giá trị nguyên dương. thuộc ước dương của 2.
a=1 (Loại vì không thoả mãi điều kiện)
Vậy P nhận giá trị nguyên khi a = 0
Bài 2: Cho biểu thức
a) Tìm x để B có nghĩa và rút gọn B.
b) Tìm x nguyên để B nhận giá trị nguyên.

Bài giải:
a) ĐKXĐ
B
b) B nhận giá trị nguyên khi nhận giá trị nguyên.
1)
thoả mãn điều kiện
Vậy x= -1; x= -3 thì B nhận giá trị nguyên
Bài 3: Cho biểu thức:
a) Tìm ĐKXĐ , rút gọn P
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của P
c) Tìm x để biểu thức nhận giá trị nguyên.
Dạng 3
Bài 1: Cho biểu thức:
a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn P
b) Tìm x để P >0

Bài giải
a) ĐKXĐ x>0; x

b) P >0 ( vì
Kết hợp với ĐKXĐ: thì P >0

Bài 2: Cho biểu thức:
a) Tìm ĐKXĐ, rút gọp P
b) Tìm giá trị của a để P >0
Bài 3 : Cho biểu thức:
a) Tìm ĐKXĐ, rút gọn P
b) Tìm x để P <
Bài 4: Cho biểu thức:
a) Tìm ĐKXĐ, rút gọn P.
b) Tìm x để P
Bài 5: Cho biểu thức:
a)Tìm ĐKXĐ, rút gọn B
b)Tìm a để B < 7- 4
Bài 6: Cho biểu thức:
a) Rút gọn biểu thức K
b) Tìm giá trị của K khi a = 3+2
c) Tìm giá trị của a sao cho K < 0

Dạng 4
Bài 1 : Cho biểu thức:
a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn A
b) Tìm tất cả các giá

Hỏi và đáp