các dạng toán Đại Số 6-KII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về các dạng toán Đại Số 6-KII, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
Bài 1 : Tính
a. b. c . d.
Bài 2 : Tính diện tích và chu vi của khu đất hìng chữ nhật có chiều dài là 1/4m và chiều rộng bằng nửa chiều dài .
Bài 3 : Tính :
a. b. c.
Bài 4 : Áp dụng tính chất của phép nhân phân số để tính nhanh :

Bài 5 : Tính giá trị biểu thức sau :
với
với
với
Bài 6 : Tìm tập hợp các số tự nhiên x biết :

Bài 7 : Tính giá trị biểu thức :

Bài 8 : Tìm một phân số bằng phân số sao cho :
Tử của phân số là 8 , 24 , 14 .
Mẫu của phân số là 9 , 21 , 60 .
Bài 9 : Viết tập A các số nguyên x , biết rằng :
Bài 10 : Tìm x biết :
a. b.
Bài 11 : Tính giá trị mỗi biểu thức sau :
a. b. c.
– So sánh các số chia với 1 trong mỗi trường hợp
– So sánh giá trị tìm được với số bị chia rồi rút ra kết luận .
Bài 12 : Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là ,chiều dài .Tính chu vi tấm bìa đó
Bài 13 : Tính giá trị của a, b ,c , d rồi tìm số nghịch đảo của chúng :

Bài 14 : Tính :
a. b. c.

Bài 15 : Tìm x biết rằng :
a. b. c. d. e. f.
Bài 16 : Tìm hai số,biết rằng 9/11của số này bằng 6/7 của số kia và tổng của hai số đó bằng 258.
Bài 17 : Một bể đang chứa lượng nước bằng 3/4 dung tích bể , người ta mở một vòi nước chảy vào bể , mội giờ chảy được 1/8 bể . Hỏi sau đó bao lâu thì bể đầy nước?

HỖN SỐ – SỐ THẬP PHÂN – PHẦN TRĂM

Bài 1 : Viết các số sau dưới dạng hỗn số :
; ; ;
Bài 2 : So sánh :
a. và b. và
Bài 3 : Tính giá trị biểu thức sau :
a. b.
Bài 4 : Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân và dùng kí hiệu %:
; ;
Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân : 7% ; 45% ; 216%
Bài 5 : Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí nhất và viết kết quả dưới dạng hỗn số :
a. b. c.
Bài 6 : Tính bằng hai cách :
a. b.
Bài 7 : Aùp dụng tính chất các phép tính và qui tắc dấu ngoặc để tính giá trị biểu thức sau :

Bài 8 : Tính
a. b. c. d.
Bài 9 : Tìm x , biết : a. b.
Bài 10 : Tìm số nguyên của các hỗn số sau :
a. b.

TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC

Bài 1 : Tìm :
a. của 8.7 b. của
c. của 5,1 d. của
Bài 2 : Tìm :
a/ của 80 b/ 0.4 của 50 c/ của d/ của
Bài 3 : Hãy so sánh 16% của 25 và 25 % của 16 . Dựa vào nhận xét đó , hãy tính nhanh :
a. 84% của 25 b. 48% của 50
Bài 4 : Tuấn có 21 viên bi . Tuấn cho Dũng 3/7 số bi của mình . Hỏi :
a/ Dũng được Tuấn cho bao nhiêu viên bi ?
b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.