Các dạng câu hỏi số học 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Các dạng câu hỏi số học 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

các dạng câu hỏi kiểm tra số học 6.

§ 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Phần I: Trắc nghiệm.
Câu 1: Điền dấu “” vào ô trống thích hợp
2 7 ; -2 7 ; 3 -8 ; 4 – 4
Câu 2: Cho –841 < -84a thì a =
A:2 B:-2 C:0 D:1
Câu3: | -6 | – | -2 | =
A: 4 B :8 C: -4 D:-8
Câu 4: Nói tập hợp Z bao gồm hai bộ phận số tự nhiên và số nguyên âm là
A :đúng B: sai
Câu 5 : | -2006 | = 2006
A : đúng B : sai
Câu 6: Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được kết quả đúng
A
B

a. | 20 | : | -5 |
1. 500

b. | -5 | . | -4 |
2. 4

c. | 475 | +| -25 |
3. 20

Câu 7: Điền dấu (+) hoặc dấu (-) vào chỗ trống để dược kết quả đúng
A:…3 >0 B :0 > ….13 C :….25 < ….9 D:…5< ….8
Phần II. Tự luận:
Câu 8: Tìm các số nguyên x thoả mãn
a,-6 < x < -1 b, | x | = 2
Câu 9: Tìm các số đối của các số nguyên sau: -5; +6;9 ; | -2 |; |2006 |
Câu 10: Cho tập hợp A = 5;-3;7;-5
a,Viết tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các giá trị tuyệt đối của chúng
b, Viết tập hợp C bao gồm các phần tử của A và các số liền trước mỗi phần tử của A

các dạng câu hỏi kiểm tra số học 6.

§ 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Phần I: Trắc nghiệm
Câu 1: (-5) + (-11) =
16 B. –16 C. –6 D. 6
Câu 2: 12 + |-23| =
A. 35 B. –35 C. –11 D. 11
Câu 3: | – 46| + | +12 | + x = 75 thì x bằng
A. –17 B. 41 C. 17 D. –41
Câu 4: (-6)+ (-3) = -6
A. Đúng B. Sai
Câu 5: Giá trị của biểu thức x+(-10) = -38 với x = -28
A. Đúng B. Sai
Câu 6: Ghép mỗi ý ở cột A vào mỗi ý ở cột B để được kết quả đúng
A
B

a. (-7)+ (-328)
1. 55

b. 15+ |- 35|
2. –50

c. |40| + |15|
3. 50

4. –335

Câu 7: Điền vào chỗ trống hai số tiếp theo của dãy số sau
2;4;6;8…..
–13;-15;-17;…..
Phần II: Tự luận
Câu 8: Tính giá trị biểu thức
(–267) + y biết y =-33
|x|+ 15 biết x=- 25
Câu 9: Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Mascơva là -70C, nhiệt độ đêm hôm đó ở Mascơva là bao nhiêu. biết nhiệt độ giảm đi 60C
Câu 10: Viết mỗi số dưới đây dưới dạng tổng của 2 số nguyên bằng nhau
10;-8; -16;100

các

Hỏi và đáp