Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số y = f'(x) – Nguyễn Chiến

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Chuyên đề hàm số, Luyện thi THPT, Toán 12 xin thu thập lại các sĩ tử về Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số y = f'(x) – Nguyễn Chiến, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tài liệu gồm 23 trang với các bài toán trắc nghiệm liên quan đến đồ thị hàm số y = f'(x) có hướng dẫn giải.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a, b, c ∈ R, a ≠ 0) có đồ thị (C). Biết rằng đồ thị (C) tiếp xúc với đường thẳng y = -9 tại điểm có hoành độ âm và đồ thị hàm số y = f'(x) cho bởi hình vẽ bên. Phần nguyên của giá trị diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số y = f(x) = ax^3 + bx^2 + có đồ thị (C). Biết rằng đồ thị (C) tiếp xúc với đường thẳng y = 4 tại điểm có hoành độ âm và đồ thị hàm số y = f(x) cho bởi hình vẽ dưới đây. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành.
+ Cho hàm số y = f(x) có đồ thị hàm số y = f'(x) như hình vẽ. Biết f(a) < 0, hỏi đồ thị hàm sốy = f(x) cắt trục hoành tại nhiều nhất bao nhiêu điểm?

Hỏi và đáp