Ca Sio ( Đáp án ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Ca Sio ( Đáp án ), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND TØNH Thõa Thiªn HuÕ kú thi chän hoc sinh giái tØnh
Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o líp 8 thCS n¨m häc 2004 – 2005
M«n : M¸Y TÝNH Bá TóI
§Ò chÝnh thøc Thêi gian: 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

§iÓm cña toµn bµi thi
C¸c Gi¸m kh¶o
(Hä, tªn vµ ch÷ kÝ)
Sè ph¸ch
(Do Chñ tÞch Héi ®ång thi ghi)

B»ng sè
B»ng ch÷

Häc sinh lµm bµi trùc tiÕp vµo b¶n ®Ò thi nµy, ®iÒn kÕt qu¶ cña mçi c©u hái vµo « trèng t­¬ng øng. NÕu kh«ng cã yªu cÇu g× thªm, h·y tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 10 ch÷ sè.
Bµi 1: (2 ®iÓm):
TÝnh kÕt qu¶ ®óng cña c¸c tÝch sau:
M = 3344355664 3333377777
N = 1234563.
Bµi 2: (2 ®iÓm):
T×m gi¸ trÞ cña x, y viÕt d­íi d¹ng ph©n sè (hoÆc hçn sè) tõ c¸c ph­¬ng tr×nh sau:

Bµi 3: (2 ®iÓm):
Cho ba sè: A = 1193984; B = 157993 vµ C = 38743.
T×m ­íc sè chung lín nhÊt cña ba sè A, B, C.
T×m béi sè chung nhá nhÊt cña ba sè A, B, C víi kÕt qu¶ ®óng chÝnh x¸c.

Ch÷ kÝ cña Gi¸m thÞ 1: Ch÷ kÝ cña Gi¸m thÞ 2:
Hä vµ tªn thÝ sinh: Sè b¸o danh:
Phßng thi: Häc sinh tr­êng:
Bµi 4: (2 ®iÓm):
B¹n An göi tiÕt kiÖm mét sè tiÒn ban ®Çu lµ 1000000 ®ång víi l·i suÊt 0,58%/th¸ng (kh«ng kú h¹n). Hái b¹n An ph¶i göi bao nhiªu th¸ng th× ®­îc c¶ vèn lÉn l·i b»ng hoÆc v­ît qu¸ 1300000 ®ång ?
Víi cïng sè tiÒn ban ®Çu vµ cïng sè th¸ng ®ã, nÕu b¹n An göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n 3 th¸ng víi l·i suÊt 0,68%/th¸ng, th× b¹n An sÏ nhËn ®­îc sè tiÒn c¶ vèn lÉn l·i lµ bao nhiªu ? BiÕt r»ng trong c¸c th¸ng cña kú h¹n, chØ céng thªm l·i chø kh«ng céng vèn vµ l·i th¸ng tr­íc ®Ó t×nh l·i th¸ng sau. HÕt mét kú h¹n, l·i sÏ ®­îc céng vµo vèn ®Ó tÝnh l·i trong kú h¹n tiÕp theo (nÕu cßn göi tiÕp), nÕu ch­a ®Õn kú h¹n mµ rót tiÒn th× sè th¸ng d­ so víi kú h¹n sÏ ®­îc tÝnh theo l·i suÊt kh«ng kú h¹n.

Bµi 5: (2 ®iÓm):
Cho d·y sè s¾p thø tù , biÕt vµ .
TÝnh .
Bµi 6: (2 ®iÓm):
Cho d·y sè s¾p thø tù biÕt:

TÝnh
ViÕt qui tr×nh bÊm phÝm liªn tôc ®Ó tÝnh gi¸ trÞ cña víi .
Sö dông qui tr×nh trªn, tÝnh gi¸ trÞ cña

Ch÷ kÝ cña Gi¸m thÞ 1: Ch÷ kÝ cña Gi¸m thÞ 2:
Hä vµ tªn thÝ sinh: Sè b¸o danh:
Phßng thi: Häc sinh tr­êng:
Bµi 7: (2 ®iÓm):
BiÕt r»ng ngµy 01/01/1992 lµ ngµy Thø T­ (Wednesday) trong tuÇn. Cho biÕt ngµy 01/01/2055 lµ ngµy thø mÊy trong tuÇn ? (Cho biÕt n¨m 2000 lµ n¨m nhuËn).

Bµi 8: (2 ®iÓm):
§Ó ®o chiÒu cao tõ mÆt ®Êt ®Õn ®Ønh cét cê cña Kú ®µi tr­íc Ngä M«n (§¹i Néi – HuÕ), ng­êi ta c¾m 2 cäc b»ng nhau MA vµ NB cao 1,5 m (so víi mÆt ®Êt) song song, c¸ch nhau 10 m vµ th¼ng hµng so víi tim cña cét cê. §Æt gi¸c kÕ ®øng t¹i A vµ t¹i B ®Ó nh¾m ®Õn ®Ønh cét cê, ng­êi ta ®o ®­îc c¸c gãc lÇn l­ît lµ 510 49`12″ vµ 45039` so víi ph­¬ng song song víi mÆt ®Êt. H·y tÝnh gÇn ®óng chiÒu cao ®ã.

Bµi 9: (2 ®iÓm):
Cho tam gi¸c ABC cã c¸c ®é dµi cña c¸c c¹nh AB = 4,71 cm, BC = 6,26 cm vµ AC = 7,62 cm.
H·y tÝnh ®é dµi cña ®­êng cao BH, ®­êng trung tuyÕn BM vµ ®o¹n ph©n gi¸c trong BD cña gãc B ( M vµ D thuéc AC).
TÝnh gÇn ®óng diÖn tÝch tam gi¸c BHD.

Bµi 10: (2 ®iÓm):
T×m sè nguyªn tù nhiªn nhá nhÊt n sao cho lµ mét sè chÝnh ph­¬ng.

Ch÷ kÝ cña Gi¸m thÞ 1: Ch÷ kÝ cña Gi¸m thÞ 2:
Hä vµ tªn thÝ sinh: Sè b¸o danh:
Phßng thi: Häc sinh tr­êng:
UBND TØNH Thõa Thiªn HuÕ kú thi chän hoc sinh giái tØnh
Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o líp 8 thCS n¨m häc 2004 – 2005
M«n : M¸Y TÝNH Bá TóI
§¸p ¸n vµ thang ®iÓm:

Bµi
C¸ch gi¶i
§¸p sè
§iÓm TP
§iÓm toµn bµi

1
M = 11.148.000.848.761.678.928

1,0
2

N = 1.881.640.295.202.816

1,0

2

1,0
2

1,0

3
D = ¦CLN(A, B) = 583

0,5
2

¦CLN(A, B, C) = ¦CLN(D, C) = 53

0,5

0,5

BCNN(A, B, C) = BCNN(E, C) = 236.529.424.384

0,5

4
a)
n = 46 (th¸ng)
1,0
2

b) 46 th¸ng = 15 quý + 1 th¸ng
Sè tiÒn nhËn ®­îc sau 46 th¸ng göi cã kú h¹n:
1000000(1+0.0068(3)15(1,0058 =
1361659,061 ®ång
1,0

5
, tÝnh ®­îc

1,0
2

G¸n 588 cho A, g¸n 1084 cho B, bÊm liªn tôc c¸c phÝm: (,(─), 2, Alpha, A, +, 3, Alpha, B, Shift, STO, C.
LÆp l¹i: (,(─), 2, Alpha, B, +, 3, Alpha, C, Shift, STO, A.
(Theo qui luËt vßng trßn: A(B(C, B(C(A, C(A(B, …..

1,0

6
G¸n 1; 2; 3 lÇn l­ît cho A, B, C. BÊm liªn tôc c¸c phÝm: 3, Alpha, A, (, 2, Alpha, B, (, Alpha, C, Shift, STO, D, ghi kÕt qu¶ u4.
LÆp l¹i thªm 3 l­ît: 3, Alpha, B, (, 2, Alpha, C, (, Alpha, D, Shift, STO, A, …. (theo qui luËt vßng trßn ABCD, BCDA, CDAB,…). BÊm phÝm trë vÒ l­ît 1, tiÕp Shift_copy, sau ®ã bÊm phÝm “=” liªn tôc vµ ®Õm chØ sè.

0,5
2

Nªu phÐp lÆp

0,5

Dïng phÐp lÆp trªn vµ ®Õm sè lÇn ta ®­îc:

1,0

7
Kho¶ng c¸ch gi÷a hai n¨m:, trong 63 n¨m ®ã cã 16 n¨m nhuËn (366 ngµy)

0,5
2

Kho¶ng c¸ch ngµy gi÷a hai n¨m lµ:
ngµy

0,5

23011 chia 7 d­ ®­îc 2.
Thø s¸u
1,0

8
XÐt tam gi¸c ABC:

0,5
2

0,5

Ggäi H lµ giao ®iÓm cña AB vµ tim cét cê:

KÕt qu¶:
( 53,79935494 m
1,0

9
BH ( 3.863279635; AD ( 3,271668186

0.5
2

cosA ( 0,572034984; BD ( 3,906187546

0,5

;

1,0

10
M¸y fx-570MS: BÊm lÇn l­ît c¸c phÝm:
2, ^, 8, +, 2, ^, 11, +, 2, ^, Alpha, X, CALC
NhËp lÇn l­ît X = 1; bÊm phÝm =, , Ans, nÕu ch­a ph¶i sè nguyªn th× bÊm tiÕp phÝm , CALC vµ lÆp l¹i qui tr×nh víi X = 2; 3; ….

1,0
2

N = 12
1,0

Hỏi và đáp