Bttoan on hè lop 7 đại – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Bttoan on hè lop 7 đại, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phần I: trắc nghiệm

Bài 1:
Một giáo viên văn thống kê các từ dùng sai trong các bài văn của HS lớp 7 theo số liệu sau đây:
Số từ sai của một bài
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Số bài có từ sai
10
4
1
5
4
3
2
0
4
7

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
1. Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
a. 38 b. 40 c. 42 d. Một kết quả khác.
2. Số các giá trị khác nhau là:
a. 9 b. 40 c. 10 d. Cả a, b, c đều sai.
3. Tỉ lệ số bài có 3 từ viết sai là:
a. 15% b. 12,5% c. 10% d. 20%
4. Tỉ lệ số bài có nhiều nhất 3 từ viết sai là:
a. 40% b. 50% c. 55% d. 60%
5. Tỉ lệ số bài có ít hơn 5 từ viết sai là:
a. 50% b. 55% c. 60% d. Cả a, b, c đều đúng.
6. Tần suất của số bài có 4 từ viết sai là:
a. 5% b. 10% c. 15% d. 20%.

Bài 2:
1. Giá trị của biểu thức A = 2x – 3y tại x = 5 và y = 3 là:
a. 0 b. 1 c. 2 d. Một số khác.
2. Giá trị của biểu thức M = x – 3y tại x = 5 và y = 3 là:
a. 0 b. 2 c. -8 d. Các khác.

3. Giá trị của biểu thức B = 2×2 – 3x + 1 tại x = 5 và y = 3 là:
a. 3 b. 2 c. 0 d. Một số khác.
4. Giá trị của biểu thức C = 5x – 5y + 1 tại x = -2 và y = 3 là:
a. 20 b. -20 c. -24 d. Cả a, b, c đều sai.
5. Cho biểu thức t2zx.5tz2z ( t, x, z là biến). Thu gọn biểu thức trên, được đơn thức nào sau đây?
a. 10t4z3x b. -10t3z4x2 c. 10t3z4x d. -10t3z4x2.
6. Xác định đơn thức X để 2x4y3 + X = -3x4y3?
a. X = x4y3 b. X = -5x4y3 c. –x4y3 d. Một kết quả khác.
7. Thu gọn biểu thức A = 5x3y2 + 3x3y2 – 4x3y2 ta được kết quả là:
a. x3y2 b. 4 x3y2. c. 5 x3y2. d. Một kết quả khác.
8. Thu gọn biểu thức M = -5x4y3 + 3x4y3 – 4x4y3 ta được kết quả là:
a. 6x4y3. b.-6 x4y3. c. 7 x4y3. d. Cả a, b, c đều sai.
9. Tích của 2 đơn thức xy3 và -3x2y là:
a. x3y3 b. x3y4 c. 6x3y4 d. Những khác.
10. Cho đa thức M = x6 + x2y3 – x5 + xy – xy4. Bậc của đa thức M là:
a. 6 b. 5. c. 2 d. Một kết quả khác.
11. Cho đa thức P = x7 + 3x5y5 – y6 – 3x6y2 + 5×6. Bậc của P là:
a. 10 b. 14 c. 8 d. Một kết quả khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.