BT TRẮC NGHIỆM ÔN CHƯƠNG II -DS – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về BT TRẮC NGHIỆM ÔN CHƯƠNG II -DS, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II- ĐẠI 9
1. Với giá trị nào sau đây của m (m là tham số ) thì hai hàm số và cùng đồng biến: A.-2 < m < 0 B.0 < m < 2 C.-4 < m 4

2. Cho các hàm số bậc nhất y = ; y = -; y = -2x+5. Kết luận nào sau đây là đúng.A. Đồ thị các hàm số trên là các đường thẳng song song với nhau.
B.Đồ thị các hàm số trên là các đường thẳng cắt nhau tại một điểm.
C. Đồ thị các hàm số trên là các đường thẳng đi qua gốc toạ độ.
D.Các hàm số trên luôn luôn nghịch biến.
3. Hai đường thẳng y = kx + m – 2 và y = (5-k)x + 4 – m trùng nhau khi:
A. B. C. D.
4. Cho hệ toạ độ Oxy đ/ thẳng song song với đ/ thẳng y = -2x và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 là :A.y = 2x-1B.y = -2x -1C.y= – 2x + 1 D.y = 6 -2 (1-x)
5. . H/số y = là h/s bậc nhất khi: A.m 3 D.m ≤ 3
6. H/s y = (m -3)x +3 nghịch biến khi:A.m ≤ 3B.m > 3C.m < 3 D.m ≥ 3
7.. Nếu 2 đường thẳng y = -3x+4 (d1) và y = (m+1)x + m (d2) song song với nhau thì m bằng:A.- 4 B.- 2 C.-3 D.3
8.. Cho 2 đường thẳng y = và y = – hai đường thẳng đó
A.Song song với nhau B.Cắt nhau tại điểm có hoành độ là 5
C.Trùng nhau D.Cắt nhau tại điểm có tung độ là 5
9.. Trong các hàm sau hàm số nào là số bậc nhất:
A.y = B.y = 2 C.y = 1- D.y= x2 + 1
`10. Tìm để đường thẳng Cắt đường thẳng y = x – 4 tại một điểm nằm trong góc phần tư thứ IV ?A. B. 2 C.-2 D.
11. Điểm N(1;-3) thuộc đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau:
A.0x + y = 4 B.3x- y = 0 C.0x – 3y = 9 D.3x – 2y = 3
12. Gọi  lần lượt là gọc tạo bởi đường thẳng y = -3x+1 và y = -5x+2 với trục Ox. Khi đó:A900 B900 C.900 D.900

13. Tìm m để đường thẳng y = mx + 1 (d) cắt các trục Ox, trục Oy lần lượt tại A, B sao cho OAB cân A.m = 1 B.m = 1 hoặc m = -1 C.m = 0 D.m = -1 hoặc m = 0
14. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x + 2:
A.(-1;5) B.(-1;-1) C.(4;-14) D.(2;-8)
15. Đ/thẳng đi qua điểm M(0;4) và song song với đ/ thẳng có phương trình x – 3y = 7 là:
A.y= – 3x – 4 B.y= C.y= -3x + 4 D.y =
16. Hai đường thẳng y= ( k +1 )x +3; y = (3-2k )x +1 song song khi:
A.k = B.k = C.k = D.k = 0
17. Trong mp toạ dộ Oxy, đường thẳng đi qua điểm M(-1;- 2) và có hệ số góc bằng 3 là đồ thị của hàm số :A.y = 3x -2 B.y = 3x -3 C.y = 5x +3 D.y = 3x +1
18. Nếu P(1 ;-2) thuộc đường thẳng x – y = m thì:
A.m = – 3 B.m = 1 C.

Hỏi và đáp