BT TRAC NGHIEM DAI SO HKI-LOP 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về BT TRAC NGHIEM DAI SO HKI-LOP 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS PHÙNG HƯNG KIỂM TRA – Năm học 2018-2019
Môn: Toán 9
Thời gian: 90 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD. . . . . . .Lớp: … . . .
Lưu ý:Đối với câu trắc nghiệm học sinh tô tròn bằng bút chì vào bảng trả lời.

Mã đề: 145

1. Với giá trị nào sau đây của m (m là tham số ) thì hai hàm số và cùng đồng biến:
A.-2 < m < 0 B.0 < m < 2 C.-4 < m 4

2. Giá trị biểu thức bằng:
A.6 B. C.12 D.3
3. Cho các hàm số bậc nhất y = ; y = -; y = -2x+5. Kết luận nào sau đây là đúng.
A.Đồ thị các hàm số trên là các đường thẳng song song với nhau.
B.Đồ thị các hàm số trên là các đường thẳng cắt nhau tại một điểm.
C.Đồ thị các hàm số trên là các đường thẳng đi qua gốc toạ độ.
D.Các hàm số trên luôn luôn nghịch biến.
4. Hai đường thẳng y = kx + m – 2 và y = (5-k)x + 4 – m trùng nhau khi:
A. B. C. D.
5. Biểu thức bằng:
A.- B. C.- 2 D.-2
6. Cho hệ toạ độ Oxy đường thẳng song song với đường thẳng y = -2x và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 là :
A.y = 2x-1 B.y = -2x -1 C.y= – 2x + 1 D.y = 6 -2 (1-x)
7. Giá trị biểu thức bằng:
A.2 B.1 C. D.12
8. Với a > 0, b > 0 thì bằng:
A. B.2 C. D.
9. Nếu = 4 thì x bằng:
A.121 B.11 C.- 1 D.4
10. Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi:
A.m 3 D.m ≤ 3
11. Hàm số y = (m -3)x +3 nghịch biến khi:
A.m ≤ 3 B.m > 3 C.m < 3 D.m ≥ 3
12. Biểu thức có gía trị là:
A.3 – B.7 C.-3 D.-1
13. Nếu 2 đường thẳng y = -3x+4 (d1) và y = (m+1)x + m (d2) song song với nhau thì m bằng:
A.- 4 B.- 2 C.-3 D.3
14. Cho 2 đường thẳng y = và y = – hai đường thẳng đó
A.Song song với nhau B.Cắt nhau tại điểm có hoành độ là 5
C.Trùng nhau D.Cắt nhau tại điểm có tung độ là 5
15. Trong các hàm sau hàm số nào là số bậc nhất:
A.y = B.y = 2 C.y = 1- D.y= x2 + 1
16. Tìm để đường thẳng Cắt đường thẳng y = x – 4 tại một điểm nằm trong góc phần tư thứ IV ?
A. B. 2 C.-2 D.
17. Điểm N(1;-3) thuộc đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau:
A.0x + y = 4 B.3x- y = 0 C.0x – 3y = 9 D.3x – 2y = 3
18. Gọi  lần lượt là gọc tạo bởi đường thẳng y = -3x+1 và y = -5x+2 với trục Ox. Khi đó:
A900 B900 C.900 D.900

19. Biểu thức với b > 0 bằng:
A.-a2b B. C.a2b D.
20. Kết quả phép

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.