BT ôn Chương 3 ĐS8 (TN&TL) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về BT ôn Chương 3 ĐS8 (TN&TL), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 8
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Phương trình nào là PT bậc nhất trong các PT sau:
a) 2008 – 2009x = 0 b) c) d) 2×2 + 1 = 0
Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn số ?
a) x – 1 = x + 2 b) ( x – 1 )( x – 2 ) = 0 c) ax + b = 0 d) 2x + 1 = 3x + 5
Câu 3: Phương trình (2m + 3)x + 5 = 0 là PT bậc nhất 1 ẩn khi:
a) b) c) d)
Câu 4: Các cặp PT nào sau đây là tương đương ?
a) 5x – 4 = 2 – x và 7x – 6 = 0 b) 6x + 2 = x – 3 và 5x +1 = 2x – 2
c) 5x – 3 = 1 – 3x và 5x – 3 = 2 – 3x d) 7x – 8 = 1 – 2x
Câu 5: phương trình nào sau đây tương đương với PT : 3x – 9 = 0 ?
a) x2 – 9 = 0 b) x – 3 = 0 c) x2 + 3x = 0 d) Cả a, b đúng
Câu 6: Phương trình 2x + 3 = x + 5 có nghiệm là giá trị nào dưới đây ?
a) b) 2 c) 0 d) –
Câu 7: phương trình nào sau đây vô nghiệm :
a) 5x – 3 = 2x + 1 b) 2x + 3 = x + 3 c) 3x – 4 = 3x + 4 d) 5x – x = 4x + 3
Câu 8: Phương trình x2 = – 4 có nghiệm là :
a) x = 2. b) x = – 2. c) x = 2 và x = – 2. d) Vô nghiệm
Câu 9: nghiệm của phương trình (x – 5)(x2 + 1) = 0 là:
a) b) x = 5 c) Cả a, b đúng d) Cả a, b sai
Câu 10: x = 1 là nghiệm của phương trình nào dưới đây ?
a) 3x + 5 = 2x + 3 b) 2( x – 1 ) = x – 1 c) – 6x + 5 = – 5x + 6 d) x + 1 = 2( x + 7 )
Câu 11: Giá trị của b để phương trình 7x – b = 0 có nghiệm x = – 1 là:
a) b = 6 b) b = 7 c) b = – 6 d) b = – 7
Câu 12: Phương trình 2x + m = x – 1 nhận x = 2 là nghiệm khi giá trị của m là số nào dưới đây ?
a) m = 3 b) m = – 3 c) m = 0 d) m = 1
Câu 13: Tập nghiệm của PT: x2 = 2x – 1 là :
a) 0 b) 1 c) d)
Câu 14: Phương trình ( x – 3 )( 5 – 2x ) = 0 có tập nghiệm là tập số nào dưới đây ?
a) 3 b) c) d)
Câu 15: Điều kiện xác định của PT là Những giá trị nào dưới đây của x ?
a) x ( 3 và x ( -3 b) x ( – 3,5 c) x ( 3 , x ( – 3 và x ( – 3,5 d) x ( 3
Câu 16: Số nghiệm số của phương trình ( x2 – 1 )( x2 + 1 ) = 0 là
a) 2 nghiệm b) 4 nghiệm c) Một nghiệm d) Vô nghiệm
Câu 17: Trong các phương trình dưới đây, phương trình nào có một nghiệm ?
a) 2x + 3 = – 5 + 2x b) ( x – 1 )( x + 3 ) = 0 c) x – 3 = 2 – x d) x2 – 1 = 0
Câu 18: Trong các phương trình dưới đây, phương trình nào có vô số nghiệm ?
a) x3 + 1 = 0 b) 3x – 2 = 4 + 3x c) – 1 = -1 + d) x – 1 = 3x
Câu 19: Giá trị của x để cặp biểu thức và bằng nhau là :
a) x

Hỏi và đáp