Bốn dề kiểm tra chương 3 Đai số 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Bốn dề kiểm tra chương 3 Đai số 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề số 1
I.Trắc nghiệm: (2đ) Chọn kết quả đúng.
1. Cho đường thẳng y =(k+1)x+3 ; y = (3-2k)x+1 song song khi.
A. k=0 B. k = C. k D. k =
2. Phương trình 3x + 2y = 5 có nghiệm.
A. (1;-1) B. (5; 5) C. (1;1) D. Đáp án khác
3. Cặp số ( 1;-3) là nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. 3x – 2y = 3 B. 3x – y = 0 C. 0x – 3y = 9 D. 0x+ 4y = 4
4. Tập nghiệm của phương trình 0x + 4y=4 biểu diễn bởi
A. Đường thẳng x = 4 – 4y B. x = 1
C. Đương thẳng x = 4y- 4 D. y = 1
II. Tự luận: (8đ)
5. `Giải hệ phươngtrình sau:
6. Cho trình:
a/Giải hệ phương trình với m = -2
b/ Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x = y = 0)
c/ Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất
7. Hai xe ô tô khởi hành từ hai địa điểm Avà B cách nhau 750 km và đi ngược chiều nhau, sau 10 giờ chúnh gặp nhau. Nếu xe đi từ A khởi hành trước xe đi từ B 3 giờ 45 phút thì xe đi từ B đi được 8 giờ chúng gặp nhau.
Tính vận tốc mỗi xe.

Đề số 2
I.Trắc nghiệm: (2đ) Ghi kết quả đúng.
1. Cho đường thẳng y = (k+1)x-3 ; y = (2k-1)x+1 song song khi.
A. k=2 B. k = C. k D. k = 3
2. Phương trình 3x – 2y = 5 có nghiệm.
A. (3;1) B. (5;-5) C. (1;1) D. (-5;-10)
3. Tập nghiệm của phương trình 2x + 0y = 5 được biểu diễn bởi
A. Đường thẳng y = 2x – 5 B. Đường thẳng y = 5 – 2x
C. Đường thẳng x = D. Đường thẳng y =
4. Cặp số ( 1;2) là nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. 3x – 2y = 3 B. 3x – y = 0 C. 0x – 3y = 9 D. 0x+ 4y = 4
II. Tự luận: (8đ)
B5. `Giải hệ phươngtrình sau
B6. Cho hệ phương trình:
a/Giải hệ phương trình với m = 2 b/ Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x = 1, y = 0)
B7. Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước thì sau 5 giờ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất chảy trong 6 giờ và vòi thứ hai chảy trong 2 giờ thì được bể nước. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu sẽ đầy bể?

Đề 3
I.Trắc nghiệm: (2đ) Chọn kết quả đúng.
1. Phương trình 0x – 2y = 6 có nghiệm.
A. (5;-5) B. (1;-1) C. (1;1) D. vô số nghiệm
2. Tập nghiệm của phương trình 2x +0y = 5 được biểu diễn bởi
A. Đường thẳng x = B. Đường thẳng y =
C. Đường thẳng y = 5 – 2x D. Đường thẳng y = 2x – 5
3. Cặp số ( 0;

Hỏi và đáp