boi duong HSG 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về boi duong HSG 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

chuyên đề: số tự nhiên – áp dụng.
**********
* Các bài toán về dãy số viết theo quy luật.
Bài 1: Tính các tổng sau.
a) b)
c) d)
e) 2+5+8+……+2006 g) 1+5+9+….+2001
Bài 2: Tính nhanh tổng sau:
Bài tập 3: a) Tính tổng các số lẻ có hai chữ số
b) Tính tổng các số chẵn có hai chữ số.
Bài 4: a) Tổng 1+2+3+….+n có bao nhiêu số hạng để kết quả của tổng bằng 190.
b) Có hay không số tự nhiên n sao cho
c) Chứng minh rằng: không chia hết cho 10
Nội dung bài 5: a) Tính nhanh
b) áp dụng kết quả phần a) tính nhanh
c) Tính nhanh :
Hãy xây dựng công thức tính tổng a) và c) trong trường hợp tổng quát.
Bài tập 6: Tìm số hạng thứ 100, số hạng thứ n của các dãy số sau:
a) b) c) d) e) g)
Nội dung bài 7: Cho dãy số
Hỏi trong dãy số trên có số nào có chữ số tận cùng là 2 không ? Tại sao ?.
Bài 8: Cho Tính
Nội dung bài 9: Tính bằng cách hợp lý.
a) b) c)
* Các bài toán về tập hợp.
Bài 10: Cho a) ; b) ;
Hãy viết các tập hợp gồm 2 phần tử trong đó một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B.
Bài tập 11: Cho a) b)
Hãy viết các tập hợp A, B bằng cách liệt kê các phần tử.
Nội dung bài 12: Cho
a) Viết tập hợp P các chữ số trong C và tập hợp Q các chữ số trong D bằng cách liệt kê phần tử.
b) Bằng cách liệt kê phần tử hãy viết các tập hợp gồm 2 phần tử trong đó 2 phần tử thuộc P và một phần tử thuộc Q.
Bài 13: Cho a) b)
c)
Xác định các tập hợp trên bằng cách liệt kê các phần tử.
Bài tập 14: Xác định các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng.
a) b)
chuyên đề: tập hợp , tập hợp con – áp dụng.
**********
Bài tập 1: Cho tập hợp
a) Viết các tập hợp con của A có một phần tử b) Viết các tập hợp con của A có hai phần tử.
c) Có bao nhiêu tập hợp con của A có ba phần tử ? có bốn phần tử ?.
d) Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con ?
Bài tập 2: Xét xem tập hợp A có là tập hợp con của tập hợp B không trong các trường hợp sau.
a) ; b) ;
c) A là tập hợp các số tự nhiên có tận cùng bằng 0, B là tập hợp các số tự nhiên chẵn.
Bài tập 3: Ta gọi A là tập con thực sự của B nếu Hãy viết các tập con thực sự của tập hợp
Bài 4: Cho các tập hợp ;
Viết các tập hợp vừa là tập hợp con của A, vừa là tập hợp con của B
Nội dung bài 5: Cho tập hợp
a) Viết các tập hợp con của A mà mọi phần tử của nó đều là số chẵn.
b) Viết tất cả các tập hợp con của tập hợp A.
Bài 6: Chứng minh rằng nếu thì

Hỏi và đáp