BỘ ĐỀ THI HKI – TOÁN 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về BỘ ĐỀ THI HKI – TOÁN 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 7
SƠN TỊNH Năm học 2005 – 2006
Thời gian : 90 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC

I TRẮC NGHIỆM (3đ):
Câu 1 : Câu nào sau đây đúng :
a . 0,15 Z b. c. d.Cả a , b ,c đều sai .
Câu 2 : Biết x – thì giá trị của x bằng :
a. b. c. d. Một kết quả khác .
Câu 3: Cho và a + b – c = – 8
a . a – 22 , b = -30 , c= -22 b. a = 22 , b = 30 , c = 22
c. a = -22 , b = -30 , c = -44 d. a = 22 , b = 30 , d = 44 .
Câu 4 : x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận . Biết x = 2 , y = hệ số k của y đối với x là :
a . k = 1 b. k = c. k = d. k = –
Câu 5 : Hai đường thẳng song song là;
a . Hai đường thẳng không có điểm chung . c. Cả a , b đều đúng
b.Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau d. Cả a b đều sai .
Câu 6 : Cho hình bên , biết c // d
Số đo góc E bằng :
a .y = 700 c. 800
b. y = 65 0 d. 750

II BÀI TẬP :
Bài 1 ( 1,5đ) : a) Tính nhanh :
b) Tìm x biết : | x – 5 | – 3 = x .
Bài 2 ( 2đ) : Ba đội thanh niên gồm 74 người (Giả thiết năng suất của mỗi người như nhau ) đào ba phần bằng nhau của một con mương .
Đội I hoàn thành công việc trong 4 ngày , Đội II trong 5 ngày , Đội III trong 6 ngày . Hỏi mỗi đội có bao nhiêu người ?
Bài 3 ( 3,5đ) : Cho tam giác nhọn ABC , K là trung điểm của BC . Trên nữa mặt phẳng không chứa điểm B bờ AC kẻ tia Ax vuông góc với AC và trên Ax lấy đoạn AM = AC . Trên nữa mặt phẳng không chứa điểm C bờ AB , kẻ tia Ay vuông góc AB và trên Ay lấy đoạn AN = AB .Trên tia đối của tia KA lấy điểm P sao cho KP = KA .
a. Chứng minh tam giác AKC bằng tam giác PKB và AC // PB .
b. Chứng minh AP = NM .

PHÒNG GIÁO DỤC KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 7
SƠN TỊNH Năm học 2006 – 2007
Thời gian : 90 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC

I TRẮC NGHIỆM (3đ):
* Chọn ý đúng nhất
Câu 1 : 22.24.23 bằng:
a. 224 b.824 c.29 d.210
Câu 2 : Kết quả góc x ở hình vẽ bên bằng :
a .450 b.400
c.300 d.600
* Câu nào đúng (Đ) , câu nào sai (S) .
Câu 3 : Số là căn bậc hai của 49
Câu 4 : Hai tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng nhau và một cạnh góc nhọn bằng nhau thì hai tam giác vuông đó bằng nhau .
*Điền vào chỗ trống để được câu trả lời đúng :
Câu 5 : Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương , các số hữu tỉ âm và …………………………..
Câu 6 : Nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì …………………..
………… ……………………………………………………………………………….
II BÀI TẬP :
Bài 1 ( 1đ) : Thực hiện phép tính :
a) b)
Bài 2 ( 1đ) : Tìm x biết :
a) b)
Bài 3 ( 1đ) : a) Vẽ đồ thị hàm số y = – 4x .
b) Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số : A(- 2 ; 4) , B(1; – 4 ) .
Bài 4 ( 1đ) Ba số có tổng bằng 126 , biết ba số đó tỉ lệ nghịch với các số 5 , 6 , 10 . Tìm mỗi
số đó
Bài 5 ( 3đ) : Cho góc nhọn xOy và Oz là tia phân giác của nó .Trên tia Ox lấy hai điểm A và
B ( A nằm giữa O và B) . Trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OC = OA ;OD = OB .
Gọi M là điểm tuỳ ý ( khác điểm O) trên Oz .
a) Chứng minh : MOB = MOD .
b) Gọi I là giao điểm của

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.