Bo de on tap toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Bo de on tap toan 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 8
ĐỀ SỐ 1
I Trắc nghiệm : (3,0 điểm )
Chọn ý trả lời đúng nhất(A, B, C, D) và ghi trên tờ giấy làm bài:
Câu 1: Giá trị của biểu thức x2 – 2x + 1 tại x = 1 là:
A. 4 B. 2 C. 1 D. 0
Câu 2: Nếu 2×2 – 8 = 0 thì giá trị của x là:
A. x = 4 B. x = 4 C. x = 8 D. 2
Câu 3. Tích (x + 1).(x2 – x + 1) được viết thành
A, x3 – 1 B, x2 – 1 C, x3 + 1 D. Đáp án khác.
Câu 4. Thực hiện phép chia: (x3y-x2+x): x =?
a, xy – x+1 b, y-1 c, x2y-x+1 d, x-y+1
Câu 5 Phân thức rút gọn thành :
A. B. C. –x D. –
Câu 6 Rút gọn ( x+ y )2 – ( x – y )2 thành
A. 2y2 B. 4xy C. 0 D. 2×2
Câu 7 : Tam giác ABC vuông ở A có AB = 6cm ; AC = 8cm. Độ dài trung tuyến AM bằng:
A. 5cm B. 6cm C. 8cm D. 10cm
Câu 8: Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
B. Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau .
C. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.
D. Hình thoi có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, vuông góc và là phân giác của mỗi góc.
Câu 9: Hình thoi có hai đường chéo bằng 6cm và 8cm thì cạnh hình thoi bằng:
A. 5 cm B. 7 cm C. 10 cm D. 12,5 cm.
Câu 10 Hình chữ nhật có thêm yếu tố nào sau đây thì nó là hình vuông :
(1) Hai đường chéo bằng nhau (2) Có một góc vuông
(3) Hai đường chéo vuông góc nhau (4) Hai cạnh kề bằng nhau .
A. (1) hoặc (2) B. (3) hoặc (4) C. (1) và (3) D. (2) và (4)
Câu 11: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 270m , chiều rộng chiều dài. Diện tích miếng đất là :
A. 36500m2 B. 25000 m2 C. 24300 m2 D. 27000m2
Câu 12: Trong các hình sau hình nào không có trục đối xứng
A. Hình thang cân B. Hình chữ nhật C. Hình thoi D. Hình bình hành
II Tự luận
Bài 1 ( 1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử :
a) 5a ( x – 3y ) + 8b (3y – x) b) 7×2 – 14xy + 7y2 – 7z2 c)3×2 – 3y2 – 5x + 5y
Bài 2 ( 1 điểm) Tìm x :
a) 2x( x – 1) –(x – 2)(x + 2) – (x – 3)2 = 3 b) x3 + x2 – 9x – 9 = 0
Bài 3 ( 2 điểm)
Cho biểu thức: ( Với x 1, x -1)
a) Rút gọn A . b)Tính giá trị khi x = – 5 c) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức có giá trị nguyên
Bài 4. ( 2,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD có AD = 2AB , Â = 600 . Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và AD.
Chứng minh AI BJ.
Chứng minh tứ giác BJDC là hình thang cân .
Gọi N là điểm đối xứng của A qua B Chứng minh rằng tứ giác BNCD là hình chữ nhật. Suy ra ba điểm N, I , D thẳng hàng.
Bài 5. (0,5 điểm)
Tìm các giá trị của a, b để đa thức 3×3 + ax2 + bx + 9 chia hết cho x + 3 và x – 3.
ĐỀ SỐ 2
Phần I: (2,5 điểm) Trong các câu hỏi sau, hãy chọn phương án trả lời đúng.
Câu 1: Diện tích của một hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào

Hỏi và đáp