Bộ đề KT đại số 8 giữa chương 3 ( Mới ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Bộ đề KT đại số 8 giữa chương 3 ( Mới ), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên : ……………………………. BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG 3
Lớp : 8/ … Môn : Đại số lớp 8
Thời gian : 45 phút

ĐỀ SỐ 1

A – Trắc nghiệm ( 3,0 điểm ) Ghi chữ cái chỉ ý đúng của mỗi câu vào bảng trả lời ở dưới :
Câu 1) Số nghiệm của phương trình ( x – 1 )( x2 + 9 ) = 0 là
A. Vô nghiệm B. 3 nghiệm C. 2 nghiệm D. 1 nghiệm
Câu 2) Phương trình x – 3 = 3x + 5 có nghiệm là :
A. x = 1 B. x = – 4 C. x = – 8 D. Một giá trị khác
Câu 3) Phương trình nào cho dưới đây là phương trình bậc nhất :
A. x2 = x2 – x B. 2x – x2 = 3 C. 8x – 3 = 2 + 8x D. 3( x – 2 ) = 3x
Câu 4) Phương trình nào dưới đây có vô số nghiệm :
A. x2 – 3 = x2 B. 2x – 4 = 2( x – 2 ) C. x – 1 = 2x – 1 D. x2 + 4 = 0
Câu 5) Phương trình x – 7m = 13 + 4x có nghiệm là x = – 2 thì m sẽ có giá trị là :
A. m = 7 B. m = – 7 C. m = 1 D. m = – 1
Câu 6) Giá trị x = – 3 là nghiệm của phương trình nào cho dưới đây :
A. x2 – 9 = 0 B. x(x – 3 ) = 0 C. 2x – 6 = 0 D. x3 – 27 = 0

Bảng trả lời trắc nghiệm

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

B – Tự luận ( 7,0 điểm )
I – Trình bày bài giải tìm ĐKXĐ (điều kiện xác định ) của phương trình sau ( 1,5 điểm )

II – Giải các phương trình sau : ( 4,5 điểm )
1 / 4 – 2( x + 3 ) = 5 – 2x 2/ x2 – 2x = 3x – 6
3/ 4/
III – Giải phương trình ẩn x ( với m là tham số ) : ( 1,0 điểm )

BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên : ……………………………. BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG 3
Lớp : 8/ … Môn : Đại số lớp 8
Thời gian : 45 phút

ĐỀ SỐ 2

A – Trắc nghiệm ( 3,0 điểm ) Ghi chữ cái chỉ ý đúng của mỗi câu vào bảng trả lời ở dưới :
Câu 1) Phương trình nào cho dưới đây là phương trình bậc nhất :
A. 2x – 3 = 2x + 1 B. x2 – 1 = x2 – 3x C. ax + b = 0 D. x( x – 3 ) = 0
Câu 2) Phương trình 1 – x = 3 + x có nghiệm là
A. x = 3 B. x = 0 C. x = – 1 D. x = – 2
Câu 3) Số nghiệm của phương trình 2x – x2 = x là :
A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm C. 3 nghiệm D. Vô nghiệm
Câu 4) Phương trình nào cho dưới đây vô nghiệm
A. x – 3 = 2x B. x2 – 4x = 0 C. 2x – 2 = 2( x – 1 ) D. x2 = x2 – 1
Câu 5) Giá trị x = 2 là nghiệm của phương trình nào dưới đây :
A. x – 1 = 0 B. x + 2 = 0 C. x2 – 4 = 0 D. x3 + 8 = 0
Câu 6) Phương trình 3x – 2m = x – 4 có nghiệm x = 3 thì m sẽ có giá trị là :
A. m = 10 B. m = 5 C. m = – 10 D. m = – 5

Bảng trả lời trắc nghiệm

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

B – Tự luận ( 7,0 điểm )
I – Trình bày bài giải tìm ĐKXĐ (điều kiện xác định ) của phương trình sau ( 1,5 điểm )

II – Giải các phương trình sau : ( 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.