Bo de kiem tra Toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Bo de kiem tra Toan 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22)

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
1/ Nếu thì x = ?
A. x = -2 B. x = 2 C. x = -16 D. x = 16
2/ Tìm các số tự nhiên n, biết: 8 < 2n 2 × 32
A. 1 ; 2 ; 3 B. 3 ; 4 ; 5 C. 2 ; 3 ; 4 D. 4 ; 5 ; 6
3/ 33.32 = ?
A. 36 B. 95 C. 35 D. 96
4/ Từ tỉ lệ thức: 1,2 : x = 2 : 5. Suy ra x = ?
A. x = 3 B. x = 3,2 C. x = 0,48 D. x = 2,08
5/ Tính giá trị (làm tròn đến số thập phân thứ hai) của phép tính sau:
M = 4,2374 + 5,1295 – 6,1048
A. M 3,26 B. M 3,25 C. M 3,24 D. M 3,23
6/ Cách viết nào đúng:
A/ B/ C/ D/
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: Thực hiện phép tính:
1/ 2/
Bài 2: Tìm x biết:
1/ 2/
Bài 3: Tìm các số a, b, c biết: và a + b – c = 10

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu đúng 0,5 điểm:
1D ; 2D ; 3C ; 4A ; 5A; 6B
II/ TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: (2,5đ) Thực hiện phép tính
1/ = = (1,5đ)
2/ = = 27 (1đ)
Bài 2: (2,5đ) Tìm x
1/ ( x = . Vậy x = (1đ)
2/ ( ( x = = .
Vậy x = (1,5đ)
Bài 3: (2đ) Ta có: = (1đ)

(1đ)
Vậy: a = 30 ; b = 50 và c = 70

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22)

I. TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Khoanh tròn vào câu em chọn:
1/ Câu nào sau đây đúng?
A/ -1,5 Z B/ C/ N Q D/
2/ Kết quả phép tính: là:
A/ B/ C/ D/ Đáp số khác
3/ Biết . Giá trị của x là:
A/ B/ C/ D/ 2
4/ Cho x= 6,67254. Giá trị của x khi làm tròn đến 3 chữ số thập phân là:
A/ 6,673 B/ 6,672 C/ 6,67 D/ 6,6735
5/ Kết quả phép tính (-5)2 .(-5)3 là:
A/ (-5)5 B/ (-5)6 C/(25)6 D/ (25)5
6/ Cho . Khi đó x là:
A/ Số hữu tỉ bất kì. B/ Số hữu tỉ dương. C/ Số hữu tỉ âm. D/ Số hữu tỉ không âm.
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
1/ Tìm ba số a, b, c biết a : b : c = 2 : 4 : 5 và a + b + c = 22.
2/ Tính nhanh:
a/ 4,8 + 3,2 + ( – 4,2 ) + ( – 4,8 ) + 4,2 b/
c/ (1000 – 13) . (1000 – 23) . (1000 – 33) . … . (1000 – 153)

Hỏi và đáp