bộ đề kiểm tra tiết 39 – cực hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về bộ đề kiểm tra tiết 39 – cực hay, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài kiểm tra
Họ và tên: ……………………………………
I. Trắc nghiệm:
Câu 1: (2 điểm): Điền dấu (X) vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai

1/ Nếu một số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3.

2/ Nếu một tổng chia hết cho một số thì từng số hạng của tổng chia hết cho số đó.

3/ 29 là số nguyên tố

4/ ƯCLN(12; 120) = 120.

5/ Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

6/ Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.

7/ Số chia hết cho 2 và cho 4 thì chia hết cho 8

8/ BCNN(3; 18) = 18.

9) Nếu tổng của hai số chia hết cho 4 và một trong hai số đó chia hết cho 4 thì số còn lại chia hết cho 4.

10) Nếu một số hạng của tổng không chia hết cho 3 thì tổng không chia hết cho 3.

11)Nếu một thừa số của tích chia hết cho 6 thì tích chia hết cho 6.

12) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.

Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1 : Câu nào sau đây đúng ?
A) Các số 1356 ; 48 ; 351 đều chia hết cho 2 . B) Các số 48 ; 45 ; 333333 đều chia hết cho 9
C) Các số 1356 ; 48 ; 351 đều chia hết cho 3 . D) Các số 250 ; 415 ; 2856 đều chia hết cho 5
Câu 2 : Câu nào sau đây đúng ?
A) Tổng 25697 + 14580 chia hết cho 2 B) Hiệu 25697 – 14580 chia hết cho 5
C) Tổng 25697 + 14580 chia hết cho 10 D) Hiệu 25697 – 14580 không chia hết cho 2
Câu 3 : Câu nào sau đây sai ?
A) Số 2 là số nguyên tố . B) Có 4 số nguyên tố bé hơn 10 .
C) Số 1 chỉ có một ước số D) Các không phải là số nguyên tố thì nó phải là hợp số
Câu 4 : Số nào trong các số sau đây chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ?
A) 250 B) 315 C) 417 D) 2006
Câu 5 : Câu nào sau đây đúng ?
A) Hiệu 2.3.4.5. – 35 chia hết cho 3 . B) Hiệu 2.3.4.5. – 35 chia hết cho 5 .
C) Hiệu 2.3.4.5. – 35 chia hết cho 2 . D) Hiệu 2.3.4.5. – 35 chia hết cho 2 và 5 .
Câu 6 :UCLN(12,36)
A) 6 B) 36 C) 12 D) 72
Câu 7: Chọn số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9
A. 3456 B. 6471 C. 12345 D. 9666
Câu 8:Số nguyên tố nhỏ nhất là :
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 9: Số 16 có mấy ước số :
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 10:Số 120 phân tích ra thừa số nguyên tố là :
A. 2.3.4.5 B. 4.5.6 C. 23.3.5 D. 22.5.6
Câu 11: ƯCLN (16,80,40) là :
A. 16 B. 80 C. 90 D. 150
Câu :BCNN (12,15,18) là :
A. 240 B. 180 C. 90 D. 360
II. Tự luận
Bài 1 :Phân tích 180 ra thừa số nguyên tố rồi tìm các ước nguyên tố của nó.
Bài 2: Điền số vào * để chia hết cho 1,5 và 9.
Bài 3: Tìm x biết x ( ƯC(24, 36

Hỏi và đáp