bộ đề kiểm tra HKI toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về bộ đề kiểm tra HKI toán 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
MÔN : TOÁN – LỚP 7
(Đề 1)
Câu 1: (3đ)
Hãy chọn câu trả lời đúng trong các bài tập sau đây và ghi vào bài làm của mình chữ cái đứng trước câu trả lời đó.
1) Kết quả của phép tính là:
A. B. C. D.
2) Biết rằng . Giá trị của x bằng:
A. B. C. 2 D. -2
3) Cho và như hình vẽ
Ta có đẳng thức sau:
A. góc A = góc M C. góc M = góc B
B. góc M = góc C D. góc A = góc N

4) Giá trị của biểu thức
là:
A. 4 B. 1 C. -6 D. -3
5) Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc đồng vị bằng nhau được tạo thành là:
A. 1 B. 6 C. 8 D. 4
6) Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. f(-1) = 3 B. f(0) = 1 C. f() = 1 D. f(2) =
Câu 2: (1,5đ)
Tính giá trị của các biểu thức sau
a) b)
Câu 3: (1,5đ)
Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 5; 9. Tính độ dài mỗi cạnh của một tam giác đó biết rằng cạnh nhỏ nhất ngắn hơn cạnh lớn nhất 14m.
Câu 4: (3đ)
Cho tam giác ABC, có góc A = 900. Tia phân giác BE của góc ABC (). Trên BC lấy M sao cho BM=BA.
Chứng minh
Chứng minh
So sánh góc ABC và góc MEC
Câu 5: (1đ)
Tìm các số nguyên n sao cho biểu thức sau là số nguyên:

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I.
MÔN : TOÁN 7.
Đề số 2
I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 ĐIỂM).
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1: Kết quả của phép tính: bằng:
A. B. C. D.
Câu 2: Cho và x – y = 12 thì giá trị của x và y là:
A. x = 19, y = 5 B. x = 18, y = 7 C. x = 28, y = 16 D. x = 21, y = 12
Câu 3. Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:
A. B. C. D.
Câu 4. Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nếu:
A. y = B. y = ax C. y = ax ( với a 0) D. x y = a
Câu 5: Cho hàm số y = f(x) = – 3x khi đó f(2) bằng
A. 6 B. – 6 C. 2 D. – 2
Câu 6: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:
A.bằng nhau B.Bù nhau C.Kề nhau D. Kề bù.
Câu 7. Tam giác ABC có góc A= 300, góc B= 700 thì góc C bằng:
A. 1000 B.900 C. 800 D.700
Câu 8: Cho HIK và MNP biết ; . Để HIK =MNP theo trường hợp
góc – cạnh – góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:
A. HI = NP B. IK = MN C. HK = MP D. HI = MN
II. TỰ LUẬN ( 8 ĐIỂM)
Bài 1: Tính ( hợp lý nếu có thể) (1,25 điểm)
a) b)
Bài 2 : Tìm x: (1,25 điểm)
a) b)
Bài 3: (1 điểm) vẽ đồ thị cuả hàm số y = 2x.
Bài 4:(1 điểm) Cho biết 2 mét lưới B40 nặng khoảng 6 kg. Hỏi nhà bạn Lan cần rào mảnh vườn 100 mét thì cần bao nhiêu kg lưới cùng loại.
Bài 5 (3 đ)Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.