bo de khao sat dau nam 6 (hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về bo de khao sat dau nam 6 (hay), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 6 ĐẦU NĂM
NĂM HỌC : 2012– 2013
Môn: TOÁN
Đề:1
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 2 điểm )
Chọn và ghi vào bài làm chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: 0,6 % = ?
Câu 2: Một ô tô đi được 60 km với vận tốc 60 km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 50 km với vận
tốc 50 km/giờ. Như vậy thời gian ô tô đi được cả hai đoạn đương là:
A. 1,5 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 4 giờ
Câu 3: Cho kết quả ở ……bằng A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 4: Tìm x biết: 205 – x = 122 A. 85 B. 327 C. 83 D. 103
Câu 5: Diện tích hình tam giác có: Dộ dài cạnh đáy 25 m, chiều cao 20 m bằng:
A. 250 m2 B. 500 m2 C. 45 m2 D. 90 m2
Câu 6: 2 giờ 35 phút + 3 giờ 45 phút = ……
A. 6 giờ 25 phút B. 5 giờ 70 phút C. 6 giờ 30 phút D. 6 giờ 20 phút
Câu 7. 2150 mm2 = …. cm2 A. 0,215 B. 21,5 C. 2,15 D. 215
Câu 8. giờ = ….phút A. 20 phút B. 30 phút C. 40 phút D. 50 phút
Câu 9: Diện tích hình thang cĩ: độ dài đáy lần lượt là 6 dm và 4 dm, chiều cao 5 dm bằng:
A. 15 dm2 B. 25 dm2 C. 120 dm2 D. 60 dm2
Câu 10: 2 m2 = …… cm2A. 200 B. 2000 C. 20 000 D. 2 000000
II.PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Tìm x N biết
a/ (x –15) .15 = 0 b/ (x – 15 ) – 75 = 0
c/ 315+(125-x)= 435 d/ x : [( 1800+600) : 30] = 560 : (315 – 35)
Câu 2: Các tập hợp sau có bao nhiêu phần tử:
A = {xN/ x20 B = {yN/ 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.