Biến đổi căn thức – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Biến đổi căn thức, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chuyên đề 2: BIẾN ĐỔI CĂN THỨC.
A/ LÝ THUYẾT:
1/ a2 0 , với mọi số thực a.
2/

Lưu ý: a, b > 0: +
+
3/ (a.b)2 = a2 . b2;
4/ Với
5/ xác định khi .
xác định khi .
xác định khi .
6/
7/ Với A, B 0:
8/ Với A 0, B>0:
9/ Với B0:
10/
11/ Khử mẫu của biểu thức lấy căn.
Với AB0, B0:
12/ Trục căn thức ở mẫu:
+ Với B > 0:
+ Với A0, AB2:
+ Với A0, B0, AB:

13/ Căn bậc ba:

+ Một vài tính chất:

14/ Những công thức vận dụng để giải phương trình:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/ Với A>0:

h/
i/
j/

B/ BÀI TẬP:
BÀI TẬP 1: Tìm x để căn thức sau có nghĩa:
a/
b/
c/
d/

e/
f/
g/
h/
BÀI TẬP 2: Tìm điều kiện xác định của các biểu thức sau:
a/
b/
c/

d/
e/
f/
BÀI TẬP 3: Rút gọn biểu thức:
a/
b/
c/
d/ (với
e/ (với x < 0)
f/ (với x > 4)
BÀI TẬP 4: Rút gọn biểu thức:
a/ b/
BÀI TẬP 5: Rút gọn biểu thức:
a/ với a 3
b/ với b < 2
c/ với a > 0
d/ với b < 0
BÀI TẬP 6: Rút gọn biểu thức:
a/ với x 0; b/
c/ (với x > -2)
BÀI TẬP 7: Rút gọn biểu thức:
a/
b/ với a 0
c/
d/
e/
BÀI TẬP 8: Rút gọn biểu thức: Với x,y 0.
a/
b/
c/
d/
BÀI TẬP 9: Rút gọn biểu thức:
a/ với x>0, y>0; b/ với x2
BÀI TẬP 10: Rút gọn biểu thức:
a/ ; b/
c/ ; d/
BÀI TẬP 11: Rút gọn biểu thức:
a/ ; b/ (với a>0)
c/ ; d/
BÀI TẬP 12: Cho biểu thức:
a/ Rút gọn P nếu x0,x4.
b/ Tìm x để P = 0
BÀI TẬP 13: Cho biểu thức:
a/ Rút gọn P nếu a > 0, a4, a1.
b/ Tìm a để Q dương.
BÀI TẬP 14: Cho biểu thức:
a/ Tìm điều kiện để M có nghĩa.
b/ Khi M có nghĩa, chứng tỏ giá trị của M không phụ thuộc vào a.
BÀI TẬP 15: Cho biểu thức: với x 0, x1.
a/ Rút gọn N.
b/ Tìm x để N = 3
BÀI TẬP 16: Cho biểu thức: với x >0, x9.
a/ Rút gọn R.
b/ Tìm x để R = 3.
BÀI TẬP 17: Cho a, b 0. Chứng minh: (BĐT CôSi)
BÀI TẬP 18: Cho a, b 0. Chứng minh:
BÀI TẬP 19: Cho a >0. Chứng minh: .
BÀI TẬP 20: Tìm GTLN (giá trị lớn nhất) của .
BÀI TẬP 21: Tìm x nguyên để biểu thức nhận giá trị nguyên.
BÀI TẬP 22: Với a,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.