bao cao – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về bao cao, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Báo cáo tổng kết
hoạt động ban thanh tra nhân dân
Nhiệm kỳ 2010 – 2012

I – Đặc điểm tình hình ban thanh tra nhân dân
nhiệm kỳ 2010 – 2012

Ban TTND trường THCS được kiện toàn tại đại hội cán bộ viên chức và người lao động tháng 10 năm 2010
Cơ cấu BTT gồm 3 đ/c:
1- Trưởng ban : đ/c Chu
2- viên : đ/c văn Bằng
3- đ/c Đức Khôi
Sau khi được kiện toàn BTTND đã căn cứ nhiệm vụ quyền hạn để tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ kỷ cương trong trường học.

II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban TTND
nhiệm kỳ 2010 – 2012

1) Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:
Ban lãnh đạo trường THCS Quảng Tiến trong Những năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đẩy đủ, kịp thời đến từng cán bộ giáo viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả, đặc biệt là đầu năm học 2010 – 2012, triển khai việc thực hiện nói không với tiêu cực trong giáo dục và bệnh thành tích trong giáo dục.

2- Giám sát việc thực hiện các quy chế trong nhà trường:
– Thực hiện yêu cầu dân chủ hoá trong trường học, thực hiện sự đổi mới trong giảng dạy nhà trường, tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức CĐ tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên xây dựng các quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, giáo viên thảo luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong nhà trường.

3 – Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CBGV đã đề ra hằng năm:
– Nghị quyết hội nghị của từng năm học được đề ra dựa theo kế hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện các kỳ hội nghị cán bộ viên chức và người lao động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học.

4- Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động:
Trong nhiệm kỳ vừa qua được chỉ đạo của tổ chức CĐ cơ sở cùng với sự tạo điều kiện thuận lợi BGH cùng với các tổ chức trong nhà trường, Ban TTND đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động được chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và không phát hiện có sự vi phạm nguyên tắc tài chính trong nhà trường.

5- Kết luận của BTTND
Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TTND nhiệm kỳ vừa qua, Ban TTND nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, cá

Hỏi và đáp