BAITAP H9 CUOINAM DOT 5(co HD) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về BAITAP H9 CUOINAM DOT 5(co HD), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP HÌNH HỌC 9 CUỐI NĂM đợt 5

Cho nửa (O,R),đk AB, dây AC< BC. Lấy H thuộc AB, đường thẳng vuông góc với AB tại H cắt các đường thẳng BC, AC tại M và N, Bncắt nửa (O) tại E. C/m rằng:
Các tứ giác ACMH, BHCN nội tiếp
3 điểm A,M,E thẳng hàng
Gọi I là trung điểm MN. C/m: CI là tiếp tuyến của (O)
Biết góc CAB=600 và H là trung điểm của OB. Tính OI theo R.
HD: AC=R, BC=, MBH là nửa t/giác đều (MB=, MC= BC – MB=
C/m t/giác CIM đều ( CI=MC=

Cho (O,R) đk AB,dây AM>MB. Tia phân giác góc ABM cắt AM và(O) taị D và E, gọi N là giao điểm của AE và BM, kẻ DH vuông góc AB. C/m rằng:
ABN cân
3điểm N ,D, H thẳng hàng
HN là phân giác của góc EHM
Gọi K là trung điểm của DN . Chứng minh MK là tiếp tuyến của (O)
Gọi I là trung điểm BD . Chứng minh 4 điểm I, H, E, M cùng thuộc 1 đường tròn

Cho nửa (O,R), đk AB, dây AC = R. BC và OC cắt tiếp tuyến ở A tại D và E, kẻBI vuông góc với tiếp tuyến tại C của (O). CM rằng:
AD2 = DC.DB
BC là phân giác của gócABI
EC2 = ED.EA
Tiếp tuyến tại C đi qua trung điểm K của AD
Tính S(OKEI) theo R
HD: AC= AB/2 (t/giác ACB là nửa t/giác đều (BC=
Các t/giác ADC, OAE, BIC là nửa t/giác đều (AD=
CK= AD/2= , CI= BC/2=, IK=CK + CI =
S(OKEI)=

Cho nửa (O), đk AB, dây AC < BC. Lấy điểm M là trung điểm của OB, đường thẳng vuông góc AB tại M cắt BC và AC tại H và D, BD cắt (O) tại E. C/m rằng:
các tứ giác ACHM, BMCD nội tiếp
H là điểm đặc biệt gì của tam giác CME
4điểm A, O, H, D cùng thuộc 1 đường tròn
2 tiếp tuyến tại C và E của (O) cùng đi qua 1 điểm trên DH
HD: câu d: cách 1: Kẻ tiếp tuyến tại C cắt DH tại I, chứng minh I là trung điểm DH rồi chứng minh IE là tiếp tuyền của (O)
Cách 2:Gọi I là trung điểm DH , chứng minh IC và IE là tiếp tuyến

Cho (O,R), đk AB, C là trung điểm cung AB. Tia phân giác góc CAB cắt BC và (O) tại E và D, CD cắt AB tại M , Tia phân giác góc BDM cắt BM tại I. C/m rằng:
ABC vuông cân, tính AC, BC theo R
MD.MC = MB.MA
DI là tiếp tuyền của (O)
Tính AE theo R
HD: câu c:
(
câu d: AE là p/giác t/giác ACB (
(EC=AC.
AE=

Trên (O,R) đk AB, lấy 2 điểm M, E theo thứ tự A,M,E,B. Hai đường thẳng AM, BE cắt nhau tại C, AE & BM cắt nhau tại D.
CM: MCED nội tiếp & CD vuông góc AB
Gọi H là giao điểm CD & AB, CM: BE.BC= BH.BA
CM: các tiếp tuyến tại M & E của (O) cắt nhau tại 1 điể m nằm trên đường thẳng CD
Cho biết góc BAM= 450 & BAE= 300. Tính diện tích ABC theo R
HD: AHC vuông cân & CHB là nửa tam gíac đều
( CH= AH & CH.
( CH+ CH. CH
( CH= ( S= CH.AB/2=R2 đvS

Cho (O,R) đk BC, A thuộc (O),kẻ AH vuông góc BC . Vẽ (I) đk AH cắt AB, AC tại M, N. CMR:
AMHN là hình chữ nhật
BMNC nội tiếp
OA ( MN
S(ABC) =2S(OMAN)

Cho (O,R) đk AB &C thuộc (O). Vẽ (O’) đk OC cắt AC, BC, AB tại D, E, H , tiếp tuyến

Hỏi và đáp